Testatina-internaseconda-cv

 

 

Samir Aličić

 

Doc_dr_Samir_Alicic

 

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2003. godine. Na istom fakultetu odbranio je sa odlikom magistarsku tezu „Nevažnost testamenta i testamentarnih raspolaganja zbog nedostatka forme u Gajevim Institucijama“ 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Klasično značenje rečidamnum (šteta) u poglavlju Digesta Ad legem Aquiliam (9.2)“ odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Februara 2004. godine zasnovao je radni odnos kao asistent na nastavnom predmetu Rimsko pravo na Pravnom Fakultetu u Novom Sadu. 2012. godine izabran je u zvanje docenta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, gde izvodi nastavu iz Pravne istorije i Obligacionog prava, kao i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gde izvodi nastavu iz Rimskog prava.

 

Do sada je objavio preko 30 naučnih radova u Srbiji i inostranstvu i jednu monografsku publikaciju, prevod Devete knjige Justinijanovih Digesta sa latinskog na srpski jezik. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova u Rusiji, Rumuniji, Srbiji, Tadžikistanu, Grčkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Palestini. Bio je saradnik na više naučnih projekata Pravnog Fakulteta u Novom Sadu i Ministarstva za nauku Republike Srbije. U sklopu međunarodne saradnje bio je tri puta na studijskim boravcima na Pravnom fakultetu Univerziteta „La Sapienca“ u Rimu, i učestvovao na Seminaru za romaniste u Amantei, Italija 2007 godine. Član je Međunarodnog društva za istoriju antičkih prava (Société Internationale ’Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité) od 2005. godine i Međunarodnog udruženja za uporedno pravo Juris Diversitas  od 2011. godine.

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su prevashodno rimsko pravo i pravna istorija, kao i neke teme iz uporednog prava, građanskog prava i pravne teorije. U do sada objavljenim radovima bavio se pretežno temama koje se odnose na rimsko pravo naknade štete, testamentarno pravo, formu pravnog posla, pravna pravila (regule) rimskog prava, i recepciju rimskih pravnih ideja i koncepata u srpskoj pravnoj teoriji i praksi.

Govori italijanski (certifikat Livello TRE CILS C1 Univerziteta za strance u Sijeni) i engleski, i služi se latinskim, nemačkim i španskim jezikom. 

E-mail: samiralicic1@gmail.com