Note & Rassegne

 

 

Lo sviluppo e la codificazione del diritto privato (diritto civile e diritto commerciale) in Ungheria nel medioevo e nell’etŕ moderna fino al nuovo Codice Civile dell’anno 2013

print in pdf

GÁBOR HAMZA

Socio ordinario dell’Accademia delle Scienze Ungherese

Universitŕ “Eötvös Loránd” di Budapest

email: gabor.hamza@ajk.elte.hu

 

 

SOMMARIO: I. Epoca medievale (dal 1000 al 1514). – I.1. Il diritto romano e il diritto consuetudinario ungherese medievale. – I.2. István Werbőczy e il Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae (1514). – II. Epoca moderna (dal 1514 al 2013) – II.1. Il diritto privato e il diritto romano dal 1514 al XIX secolo. – II.2. Il diritto romano e la dottrina del diritto privato nel XIX secolo. – II.3. Il ruolo del diritto romano nella codificazione del diritto privato. – II.4. Il Codice civile del 1959 e le riforme ad esso apportate. – II.5. L’insegnamento del diritto romano in Ungheria.

 

 

I. – Epoca medievale (dal 1000 al 1514)

 

Letteratura

 

A. M. Cziráky: Ordo historiae juris civilis Hungarici. Pest, 1794; I. Palugyay: Werbőczy István rövid életrajza. (La corta biografia di István Werbőczy.) Pest, 1842; I. Krajner: A magyar nemesi jószág természete Verbőczy koráig, tekintettel a külföldi jogokra. (La natura dei beni dei nobili fino ai tempi di Verbőczy con riguardo ai diritti stranieri.) Pest, 1843; S. Endlicher: Die Gesetze des Heiligen Stefan. Wien, 1849; J. Baintner: Magyar régi és új törvényszéki rendészet és törvényszéki eljárás. (L’ordine e la procedura dei tribunali ungheresi nel passato e nel presente.) Pozsony, 1851; J. Jerney: A magyarországi káptalanok és conventek mint hitelmes és hiteles helyek története. (Storia dei capitoli e conventi ungheresi come loca credibilia.) Pest, 1855; E. Dósa: Erdélyi jogtudomány. (Giurisprudenza della Transilvania.) I-III. Kolozsvár, 1861; J. Baintner: Az ausztriai általános magánjog alaptanai. (Basi del diritto privato generale austriaco.) Pest, 1868; J. Baintner: A bírósági szervezetről. (Sulla struttura dei tribunali.) Pest, 1870; I. von Krajner: Die ursrpüngliche Staatsverfassung Ungarns, seit der Gründung des Königtums bis zum Jahre 1382. Wien, 1872; T. Vécsey: A római jog története hazánkban és befolyása a magyar jogra. (La storia e l’influenza del diritto romano sul diritto ungherese.) (“Handschrift”) Budapest, 1877-1878; T. Pauler: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. (Contributi alla storia della giurisprudenza ungherese) Budapest, 1878; J. Ábel: Egyetemeink a középkorban. (Le universitŕ ungheresi nel Medioevo.) Budapest, 1881; E. Roszner: Régi magyar házassági jog. (Il diritto matrimoniale ungherese nel passato.) Budapest, 1887; M. Érdújhelyi: A közjegyzőség és a hiteles helyek története Magyarországon. (La storia dei notariati e dei loca credibilia in Ungheria.) Budapest, 1899; J. Illés: A magyar házassági vagyonjog az Árpádok korában. (Il diritto patrimoniale matrimoniale ungherese ai tempi della dinastia Árpád.) Budapest, 1900; idem: A magyari szerződési jog az Árpádok korában. (Il diritto dei contratti ai tempi della dinastia Árpád.) Budapest, 1901; B. Schiller: A Hármaskönyv jogforrástana. (La dottrina delle fonti di diritto del Tripartito.) Budapest, 1902; J. Illés: A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában. (L’ordine di successione legale ai tempi della dinastia Árpád.) Budapest, 1904; L. Závodszky: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. (Le fonti delle leggi di Santo Stefano, San Ladislao e Colomanno e dei decreti dei sinodi.) Budapest, 1904; G. Turba: Die Pragmatische Sanktion mit besonderer Rücksicht auf die Länder der Stephanskrone. Wien, 1906; L. Erdélyi: Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. (La societŕ ungherese nelle leggi del secolo XI.) Budapest, 1907; R. Békefi: A pécsi egyetem. (L’universitŕ di Pécs.) Budapest, 1909; F. Schiller: Das erste ungarische Gesetzbuch und das deutsche Recht. In: Festschrift für H. Brunner zum siebzigsten Geburtstag. Weimar, 1910 p. 379-404; A. Stolcz: A hiteles helyek és azok jelentősége a középkorban Magyarországon. (I loca credibilia e la loro importanza nel Medioevo ungherese.) Újvidék, 1912; S. Domanovszky: Die historische Entwicklung Ungarns, mit Rücksicht auf seine Wirtschaftsgeschichte. Budapest, 1913; F. Eckhart: Hiteles helyeink eredete és jelentősége. (L’origine e l’importanza dei loca credibilia ungheresi.) Századok 47 (1913) p. 641-655; idem: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. IX. Ergänzungsband, 2. Heft 1914 p. 395-558; Z. Pázmány: Il diritto romano in Ungheria. Pozsony, 1913; F. Eckhart: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck, 1914; J. Holub: A halálesetre szóló ajándékozások régi jogunkban. (La donazione in caso di decesso nel passato.) Budapest, 1920; I. Madzsar: Szent István törvényei és a lex Bajuvariorum. (Le leggi di Santo Stefano e la lex Bajuvariorum.) Történeti Szemle 10 (1921) p. 48-75; J. Holub: Az életkor szerepe középkori jogunkban és az „időlátott levelek“. (L’importanza dell’etŕ nel diritto medioevale ungherese e le “vecchie lettere”.) Budapest, 1922; B. Grosschmid: Werbőczy és az angol jog. (Werbőczy e il diritto inglese.) Budapest, 1928; J. Holub: A leánynenyedről. (Sulla “quarta puellaris”.) Budapest, 1928; L. Erdélyi: Szent Imre és kora. (Santo Emerigo e la sua era.) Budapest, 1930; J. Illés: A Quadripartitum közjogi interpolációi. (Le interpolazioni dal punto di vista del diritto pubblico del Quadripartitum.) Budapest, 1931; F. Eckhart: Vita a leánynegyedről. (Dibattito sulla “quarta puellaris”.) Századok 64 (1932) p. 408-415; Gy. Bruckner: A középkori partikuláris jogfejlődés és a selmeci városi és bányajog. (Lo sviluppo del diritto particolare medioevale e il diritto civico e il diritto minerario della cittŕ di Selmec.) Miskolc, 1934; J. Holub: Néhány kérdés a leánynegyed köréből. (Qualche aspetto della “quarta puellaris”.) Budapest, 1936; B. Iványi: A városi polgárjog keletkezése és fejlődése, figyelemmel Buda és Pest városokra. (L’origine e lo sviluppo del diritto civile civico, riguardo alle cittŕ Buda e Pest.) Budapest, 1936; J. Balogh: Szent István „Intelmei“-nek forrásai. (Fonti delle “Ammonizioni” di Santo Stefano.) In: Szent István Emlékkönyv. II. (A cura di J. Serédi) Budapest, 1938 p. 235-264; Gy. Bónis: Szent István törvényeinek önállósága. (L’indipendenza delle leggi di Santo Stefano.) Századok 71 (1938) p. 433-487; J. Holub: La „quarta puellaris“ dans l’ancien droit hongrois. In: Studi in memoria di A. Albertoni. III. Storia del diritto italiano e diritti stranieri. (A cura di P. Ciapessoni) Padova, 1938 p. 275-297; A. Murarik: Az ősiség alapintézményeinek eredete. (L’origine delle basi dell’”aviticitas”.) Budapest, 1938; L. Erdélyi: Magyarország törvényei Szent Istvántól Mohácsig. (Le leggi ungheresi da Santo Stefano fino a Mohács.) Budapest, 1942; K. Tunyoghi-Szücs: Agrárjogunk történeti alapjai és irányváltozásai. (Le basi e i cambiamenti storici del diritto agrario ungherese.) Gazdasági Jog 3 (1942) p. 193-205; J. Illés: A magyar jog a Balkánon. (Il diritto ungherese negli Stati balcanici.) Budapest, 1943; Gy. Bónis: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. (I rapporti vasallici e gli ordini nel diritto medioevale ungherese.) Kolozsvár, 1945; F. Eckhart: Magyar állam-és jogtörténet. (Storia dello Stato e del diritto ungherese.) Budapest, 1946; I. Zajtay: Le Registre de Várad. Un monument judiciaire du début du XIIIe sičcle. RHD 32 (1954) p. 527-562; idem: Sur le rôle du droit romain dans l’évolution du droit hongrois. In: Studi in memoria di P. Koschaker. II. Milano, 1954 p. 181-211 (=In: I. Zajtay: Beiträge zur Rechtsvergleichung - Ausgewählte Schriften, (Eingeleitet und hrsg. von K.F. Kreuzer) Tübingen, 1976 p. 16-41); A. Gábriel: Les étudiants étrangers ŕ l’Université de Paris au XVe sičcle. Annales de l’Université de Paris 29 (1959); A. Szentirmai: Der Einfluß des byzantinischen Kirchenrechts auf die Gesetzgebung Ungarns im XI.-XII. Jahrhundert. In: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 10 (1961) p. 73-83; Gy. Bónis: Les autorités de „foi publique“ et les archives des loci credibiles en Hongrie. Archivum 1962; L. B. Kumorovitz: A középkori magyar magánjogi írásbeliség első korszaka (XI-XII. század). (La prima epoca del diritto privato scritto medioevale ungherese (XI-XII secolo)) Századok 97 (1963); Gy. Bónis: Az Ars Notaria mint retorikai és jogi tankönyv. (L’Ars Notaria come libro di retorica e manuale di diritto) Filológiai Közlöny 9 (1963) p. 373-388; idem: A közhitelűség szervei Magyarországon és a magyar hiteleshelyi levéltárak. (I loca credibilia e i loro archivi in Ungheria.) Levéltári Szemle 14 (1964) p. 125 sqq.; idem: Die Entwicklung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Ungarn vor 1526. ZSS KA p. 174-235; idem: Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn. In: IRMAE V 10, 1964; A. Csizmadia: Die Universität Pécs im Mittelalter (1367–). Studia Iuridica Pécs, Budapest, 1965; L. Mezey: A pécsi egyetemalapítás előzményei /a deákság és a hiteles-hely kezdeteihez/. (Storia della fondazione dell’universitŕ di Pécs /contributo all’inizio degli studi e al funzionamento dei loca credibilia/ In: A pécsi egyetem történetéből. (A cura di A. Csizmadia) Pécs, 1967 p. 62 sqq.; K. Rebro: Johannes Gattus, az Academia Istropolitana professzora. (Johannes Gattus, professore dell’Academia Istropolitana.) In: A 600 éves jogi felsőoktatás történetéből 1367-1967. (A cura di A. Csizmadia) Pécs, 1967 p. 109-114; A. Gábriel: The Mediaeval Universities of Pécs and Pozsony. Indiana, 1969; I. Zajtay: L’importance de l’évolution de l’ancien droit hongrois au point de vue de la théorie des sources. RIDC 22 (1970) p. 477-488; Gy. Bónis: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. (I giurisperiti in Ungheria prima di Mohács.) Budapest, 1971; idem: Egyházjog és egyházi bíráskodás az Árpád-kori Magyarországon. (Diritto ecclesiastico e i tribunali ecclesiastici in Ungheria ai tempi della dinastia Árpád.) Vigilia 36 (1971) p. 520-527; I. Zajtay: The Importance of the Evolution of Hungarian Law in Regard to the Theory of Sources. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa 4 (1971) p. 72-84; Gy. Bónis: Középkori jogunk elemei. (Gli elementi del diritto medioevale ungherese.) Budapest, 1972; J. Zlinszky: Ein Versuch der Rezeption des römischen Rechts in Ungarn. In: Festgabe für A. Herdlitczka zu seinem 75. Geburtstag. (Hrsg. von F. Horak und W. Waldstein) München – Salzburg, 1972 p. 315-326; J. L. Csóka: Az első magyar törvénykönyv keletkezéstörténete. (La storia dell’origine del primo codice ungherese.) In: JT III. Budapest, 1974 p. 153-175; L. Mezey: A hiteleshely a közhitelűség fejlődésében és III. Béla szerepe. (L’importanza dei loca credibilia e il ruolo del re Béla III.) In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. (A cura di J. Horváth e Gy. Székely) Budapest, 1974 p. 331 sqq.; I. Kapitánffy: Römischrechtliche Terminologie in der ungarischen Historiographie des 12-14. Jh. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 23 (1975) p. 355-362; Gy. Székely: La Hongrie et la domination ottomane XVe-XVIIIe sičcles. Budapest, 1975; D. Hintner: Die Ungarn und das byzantinische Christentum der Bulgaren im Spiegel der Register Papst Innozenz’ III. Leipzig, 1976; K. Visky: A római magánjog nyomai a magyar földön talált római kori feliratos emlékeken. (Le tracce del diritto privato romano sui ricordi scritti dell’epoca romana trovati in Ungheria.) JT V. 1983; Zs. Teke: A dekretum fogalma és társadalmi szerepe Mátyás korában. (La nozione di decreto e la sua importanza sociale ai tempi del re Mátyás.) Történelmi Szemle 29 (1986) p. 197-217; G. Hamza: Szent István törvényei és Európa. (Le leggi di Santo Stefano e l’Europa.) In: Szent István és Európa. (A cura di G. Hamza) Budapest, 1991; A. Földi: A római személyi és családi jog hatása a Tripartitumra. (L’influenza del diritto delle persone e della famiglia sul Tripartitum.) JK 48 (1993) p. 389-393; G. Hamza: Legile regelui Sfîntu Stefan (1000-1038) si Europa. Magyar Felsőoktatás 1993/2 p. 26-27; idem: Le leggi di Santo Stefano e l’Europa. Apollinaris 66 (1993) p. 605-612, idem: L’europeismo della legislazione di Santo Stefano. In: Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Belle arti degli Zelanti e dei Dafnici. Catania, 1993 p. 9-17; idem: G. Hamza: Le leggi di Santo Stefano e l’Europa. Apollinaris 66 (1993) p. 605-612, idem: L’europeismo della legislazione di Santo Stefano. In: Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Belle arti degli Zelanti e dei Dafnici. Catania, 1993 p. 9-17; idem: Magyar diákok itáliai egyetemjárása. I. (Il pellegrinaggio degli studenti ungheresi nelle universitŕ italiane I.) (coautore) Magyar Felsőoktatás 1993/4. p 29-30; idem: Magyar diákok itáliai egyetemjárása. II. (Il pellegrinaggio degli studenti ungheresi nelle universitŕ italiane II.) (coautore) Magyar Felsőoktatás 1993/5 p. 29-30; idem: A magyar-olasz jogászkapcsolatok kezdetei. (L’inizio dei contatti giuridici italo-unghersi.) (coautore) JK 48 (1993) p. 154-158; idem: Studenti Ungheresi di diritto nelle universitŕ di Bologna e di Padova. Il Veltro. Rivista della civiltŕ italiana. Le relazioni tra l’Italia e l’Ungheria. vol. II. 37 (1993) p. 187-195; idem: Svätostefanské zákony a Európa. Historická Revue 10 (1993) p. 6-8; idem: Werbőczy Hármaskönyvének jogforrási jellege. (Il Tripartio di Werbőczy come fonte di diritto) JK 48 (1993) p. 231-233; idem: Les sources des décrets de Saint Étienne. In: Cristianitŕ ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Prosdocimi. I. (Red. C. Alzati) Roma – Freiburg – Wien, 1994. p. 369-375; idem: Zur Rolle des römischen Rechts in der ungarischen Rechtsentwicklung. Helikon 33-34 (1993-1994) p. 513-520, B. Szabó: Die Rezeption des römischen Rechts bei den Siebenbürger Sachsen. PUM IX, 1994.; A. Földi: Werbőczy és a római jog. (Werbőczy e il diritto romano) In: Degré A. Emlékkönyv. Budapest, 1995. p. 67-76; G. Hamza: A Tripartitum mint jogforrás. (Il Tripartitum come fonte di diritto) In: Degré A. Emlékkönyv. Budapest, 1995. p. 77-85; Gy. Bónis – A. Degré – E. Varga: A magyar bírósági szervezet és perjog története. (La struttura dei tribunali ungheresi e la storia del diritto processuale) Zalaegerszeg, 19962.; G. Hamza: Die Gesetzgebung Stephans des Heiligen und Europa. In: Ungarn-Jahrbuch 22 (1995-1996) p. 27-34; idem: Szent István dekrétumai és a jusztiniánuszi törvényhozás. (I decreti di Santo Stefano e le leggi di Giustiniano) JK 51 (1996) p. 418-421; M. Jánosi: Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-korban. (La legislazione in Ungheria ai tempi della dinastia Árpád) Szeged, 1996.; G. Hamza: Über die verschiedenen Formen der Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn. (coautore) Helikon 35-38 (1995-1998) p. 479-490; idem: Das „Tripartitum“ von István Werbőczy als Rechtsquelle. Ein Beitrag zur Rechtsquellenlehre in der europäischen Rechtsgeschichte. In: Ungarn-Jahrbuch 24 (1998-1999) p. 19-30; idem: Zakony Svjatogo Ištvana – pervogo korolja Vengrii, Novely Justiniana i jevropejskie zakony sredn’evekov’ja. Ius Antiquum – Drevneje Pravo 4 (1999) p. 176-182; A. Kubinyi: Matthias Corvinus. Die Regierung eines Königreichs in Ostmitteleuropa 1458-1490. Herna, 1999; I. Bóna: A magyarok és Európa a 9-10. században. (Gli ungheresi e l’Europa  nel 9.-10. secolo) Budapest, 2000; G. Hamza: Contributo alla storia dei rapporti giuridici tra l’Italia e l’Ungheria. In: Au-delŕ des frontičres. Mélanges de droit romain offerts ŕ W. Wołodkiewicz. I. (Ed. par M. Zabłocka et alii) Warszawa, 2000 p. 333—342; H. Zimmermann: Der Deutsche Orden im Burzenland. Eine diplomatische Untersuchung. Köln – Weimar – Wien, 2000; P. Engel: The Realm of St Stephen. A History of Medieval Hungary. London – New York, 2001; G. Hamza: Das „Tripartitum“ von István Wrbőczy als Rechtsquelle. Bemerkungen zur Rechtsquellenlehre in der europäischen Rechtsgeschichte. In: Iura Antiqua – Iura Moderna. Festschrift für F. Benedek zum 75. Geburtstag. Pécs, 2001 p. 87-98; Studien über István Werbőczy (Hrsg. von G. Hamza unter Mitwirkung von Á. Boóc und Cs. Buzády) Budapest, 2001; G. Hamza: Das Tripartitum von István Werbőczy als Rechtsquelle. Bemerkungen zur Rechtsquellenlehre in der europäischen Rechtsgeschichte. In: Studien über István Werbőczy. (Hrsg. von G. Hamza unter Mitwirkung von Á. Boóc und Cs. Buzády) Budapest, 2001 p. 49-63; H. Wolfram: Ungarn und das Reich während der Herrschaft Kaiser Konrads II. 1024/27-1039. UngarnJ 26 (2002/2003) p. 5-12; G. Hamza: Az európai és hazai városfejlődés kérdéséhez a középkorban. (Sulla domanda dello sviluppo delle cittŕ europee e ungheresi nel Medioevo.) Jogtörténeti Szemle 2003/4. p. 54-57; Zs. Hunyadi: Administering the Law: Hungary’s Loca Credibilia. In: Custom and Law in Central Europe. (Ed. by M. Rady) Cambridge, 2003 p. 25-35; D. Ibbetson: Custom in the Tripartitum. In: Custom and Law in Central Europe. (Ed. by M. Rady) Cambridge, 2003 p.13-23; M. Rady: Hungarian Procedural Law and Part Two of the Tripartitum. In: Custom and Law in Central Europe. (Ed. by M. Rady) Cambridge, 2003. p. 47-70; G. Hamza: Adalékok az iszlámnak a magyar jog történetében betöltött szerepéhez. (Contributi al ruolo dell’Islam nella storia del diritto ungherese.) JK 59 (2004) p. 31-36; D. Moldt: Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbürgen – Korporationsrechte – Sachsenspiegelrecht. Köln, 2008 e Sancti Stephani regis primi Hungariae: Libellus de Institutione morum sive Admonitio spiritualis – Saint Étienne de Hongrie: Petit traité d’éducation morale ou Exhortation spirituelle. In. AGATA Series Latina III. Texte établi avec notes critiques par L. Havas, traduit par J.-P. Levet, Debrecini, 2008.

 

 

I.1. – Il diritto romano e il diritto consuetudinario ungherese medievale[1]

 

Ai tempi della sua fondazione il Regno ungherese (regnum Hungariae) era in stretti rapporti con l’Impero di Bisanzio (Pars Orientis Imperii Romani) ma l’adozione del cristianesimo occidentale da parte del re Stefano I (1000-1038) ostacolň la penetrazione del diritto bizantino (ius Byzantinum o ius Graeco-Romanum)[2] Nelle leggi (decreta) di (Santo) Stefano I puň perň essere riscontrata in via residuale l’influenza della codificazione (compilazione) giustinianea, soprattutto del Codex Iustinianus e di alcune novelle.[3] Il territorio transdanubiano dell’Ungheria fu sotto il dominio dei romani per quattro secoli, e le regioni (Pannonia prima e secunda, Savia e Valeria) di questo territorio appartenevano alla parte occidentale dell’Impero Romano. La romanizzazione si ebbe anche in ambito giuridico, come testimoniano parecchie fonti epigrafiche[4].

Anche in Ungheria l’influenza diretta del diritto romano cominciň a manifestarsi solo dall’etŕ dei Glossatori. A partire dal XIII secolo č testimoniata la presenza di studenti ungheresi all’universitŕ di Bologna, dove fu persino costituita una “nazione ungherese” (natio Hungarica) a parte (nell’ambito della quale fino al 1301 seguirono i corsi dei Glossatori circa 80 studenti ungheresi). Anche il rinomato canonista Petrus Damasus, che probabilmente era di origine ungherese, studiň a Bologna. Al suo nome č legato il concetto di ius positivum[5].

Altri studenti ungheresi appresero il diritto canonico a Parigi, conseguendo cosě una certa conoscenza del diritto romano. Secondo i dati a disposizione č possibile dimostrare che gli studenti ungheresi, anche se in piccoli gruppi, erano presenti anche presso altre facoltŕ di giurisprudenza (per esempio a Padova, a Oxford e a Cambridge). La presenza ungherese nelle universitŕ italiane continuň anche durante l’etŕ degli Angioini. Nel 1367 venne fondata a Pécs (in italiano: Cinquechiese, in latino: Civitas Quinqueecclesiensis, in tedesco: Fünfkirchen) la prima universitŕ ungherese, dove probabilmente tra le materie insegnate c’era anche il diritto romano[6].

Conseguenza di tutto ciň fu l’influenza del diritto romano nelle raccolte di formule di János Uzsai (rettore dell’Universitŕ di Bologna verso il 1340) e Bertalan Tapolczai[7]. L’influenza del diritto romano si fa sentire anche nelle soluzioni terminologiche della pratica diplomatica; testimoniano inoltre la conoscenza del diritto romano i testi di alcune cronache – specialmente i Gesta Hungarorum di Simon Kézai (fine XIII secolo) – dell’etŕ degli Arpad e degli Angioini (Anjou).

Č al contrario molto piů difficile riscontrare l’influsso del diritto romano nel ius scriptum, cioč nelle leggi reali (decretum). Allo stesso tempo perň certi riferimenti mostrano l’affermarsi di alcuni principî del diritto pubblico romano (per esempio il riferimento alla plenitudo potestatis, che costituě la base giuridica della prevalenza del potere reale [potestas regia] all’epoca degli Angioini, cosě come piů tardi al tempo di Sigismondo o Mattia).

A partire dal XV secolo studiavano in Italia solo i piů facoltosi (in prima linea i membri agiati del clero). I meno benestanti studiavano diritto canonico a Cracovia e a Vienna e in questo modo conobbero anche il diritto romano. Secondo la tradizione anche re Mattia (rex Matthias) venne sfiorato dal pensiero della recezione del diritto romano.

Re Mattia fece il primo passo verso la codificazione (compilazione) del diritto ungherese nel 1486, emanando il Decretum Maius, nella cui introduzione adopera le nozioni della constitutio Imperatoriam maiestatem. Esso contiene parecchi elementi di diritto romano, soprattutto per quanto riguarda la terminologia. Secondo Juan Luís Vives (1492-1540), noto umanista proveniente da Valencia e contemporaneo di Erasmo da Rotterdam, il re ungherese in modo originale voleva porre su nuove basi il diritto ungherese, portando a termine la recezione del diritto romano ma, capendo le difficoltŕ a cui andava incontro, desistette dal suo intento. All’inizio del XIX secolo Imre Kelemen diede il suo appoggio alla teoria sopraccennata ma Ignác Frank, vista la mancanza di fonti adeguate, ne negň l’attendibilitŕ. Tuttavia allo stesso tempo č indiscutibile che il tentativo di re Mattia di rafforzare il potere reale – soprattutto nell’ultimo decennio del suo regno – da un punto di vista teorico č riconducibile al diritto romano.

Contengono termini tecnici e istituti del diritto romano alcuni libri di diritto civico risalenti al medioevo, specialmente i libri di diritto (in tedesco: Rechtsbücher) di Buda[8] e di Pozsony (in latino: Posonium, in tedesco: Pressburg, in francese: Presbourg, in slovacco: Bratislava, oggi in Slovacchia)[9] risalenti al XV secolo (scritti in lingua tedesca).

 

 

I.2. – István Werbőczy e il Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae (1514)

 

Il Tripartitum (Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae, partiumque eidem annexarum) del giudice di curia e siniscalco István Werbőczy (ca. 1458-1541) riassume il diritto consuetudinario feudale in lingua locale (lingua patria) e mostra parecchie similitudini col diritto romano. La dieta riunitasi nel 1514 approvň il Tripartitum come proposta di legge, e anche il re diede il suo consenso, ma la proclamazione della legge non ebbe luogo; di conseguenza formalmente il Tripartitum non divenne mai legge (lex o edictum), ad eccezione della Transilvania, dove entrň in vigore a partire dal 4 dicembre del 1691 in base all’articolo 3 del Diploma Leopoldinum.

L’opera di Werbőczy, che puň essere considerato un libro giuridico (in tedesco: Rechtsbuch), riassume il diritto consuetudinario feudale dell’epoca e i decreti reali (decretum), adoperando il linguaggio del diritto romano (bisogna sottolineare perň che l’uso della terminologia giustinianea serviva solo ad aumentare il prestigio dell’opera). Il rapporto tra il Tripartitum e il diritto romano si evidenzia soprattutto nei seguenti aspetti[10]:

a)           La ripartizione del Tripartitum (de personis, de rebus, de actionibus) segue la tradizione di diritto romano ma in realtŕ la corrispondenza al sistema delle Istituzioni č solo dichiarata. Anche Werbőczy riconosce che non ha mai provato ad inserire gli istituti giuridici feudali nel sistema delle Istituzioni.

b)          Werbőczy ha adottato formalmente dal diritto romano vari concetti generali (ius naturale, ius publicum, ius privatum, ius civile, ius gentium) e principî giuridici (per esempio ius est ars boni et aequi), che costituiscono il testo del Prologo (in latino: Prologus), ma che non divengono parte delle regole privatistiche del ius consuetudinarium ungherese.

c)           Il Tripartitum rispecchia l’influenza del diritto romano anche sotto l’aspetto dell’uso della terminologia giuridica e di vari istituti giuridici del diritto privato romano (per esempio la ripartizione della tutela in tutela testamentaria, tutela legittima e tutela designata; certe regole riguardanti il diritto testamentario e la potestŕ paterna, etc.).

Ad oggi non č del tutto chiaro dove Werbőczy abbia appreso il diritto romano, e da dove provenga la materia giuridica che ha fatto sentire la sua influenza sul Tripartitum. La fonte puň essere stata probabilmente il libro di diritto romano e diritto canonico del maestro Raymundus[11], che visse a Napoli nel XIII secolo. La sua opera arrivň in Ungheria (ed anche in Polonia, dove divenne statuto nazionale) tramite le escursioni militari di re Luigi I. L’opera denominata Summa legum Raymundi, che conteneva il diritto consuetudinario delle cittŕ italiane meridionali e le leggi di diritto penale degli Angioini, divenne parte dei libri giuridici di varie libere cittŕ reali (in ungherese: szabad királyi városok) dell’Ungheria settentrionale (per esempio Bártfa, Eperjes). Sono noti anche manoscritti della Summa legum Raymundi di Cracovia (in polacco: Krakow) e di Bécsújhely (in tedesco: Wiener Neustadt)[12]. Secondo le ricerche piů recenti, la fonte di diritto romano di István Werbőczy era forse il manoscritto di Cracovia, e da qui possiamo dedurre che Werbőczy probabilmente studiň presso l’Universitŕ di Cracovia fondata nel 1364.

Secondo la tesi contenuta nel Quadripartitum (edito nel 1553), che in parte ha completato e in parte modificato il piů recente Tripartitum, le regole di diritto processuale che secondo István Werbőczy (Tripartitum, II. pars 6. tit. 12.§) avevano origini francesi, si basavano invece sul diritto romano.

 

 

II. – Epoca moderna (dal 1514 al 2013)

 

Letteratura

 

I. Wildner: Theoretisch-praktischer Commentar der auf dem letzten ungarischen Reichstage zu Stande gekommenen Credits-Gesetze, nämlich: des Wechsel-, Handels-, Fabriks-, Gesellschafts-, Fracht-, Intabulations- und Crida-Gesetzes. Bde. I-II. Wien, 1841; Gy. Ráth: Az Országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában. (La „Judexcurialkonferenz“  in relazione alla prassi giudiziaria.) Pest, 1861; G. Wenzel: A magyar és erdélyi magánjog rendszere. (Il sistema del diritto privato ungherese e quello della Transilvania.) I-II. Buda, 1863-1864; J. Suhayda: Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Studi sulla codificazione del diritto privato borghese.) Pest, 1866; K. Putz: Beiträge zur Geschichte des ungarischen Privatrechts. Wien, 1869; J. Suhayda: A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az Országbírói Értekezlet által megállapított szabályokhoz és azóta a legújabb időkig hozott törvényekhez. (Il sistema del diritto privato materiale ungherese in relazione alle disposizioni determinate dalla „Judexcurialkonferenz“ e alle leggi promulgate fino ai tempi moderni.) Budapest, 1874 (La prima edizione di questo manuale fu pubblicata nel 1861 a Pest.); A. Dauscher: Das ungarische Civil- und Strafrecht nach den Beschlüssen der Judex-Curial Conferenz. Wien, 1862; B. Ökröss: Általános polgári magánjog az 1848. évi törvényhozás és az Országbírói Tanácskozmány módosításai nyomán. (Diritto privato generale in base alla legislazione del 1848 e alle modificazioni della „Judexcurialkonferenz“.) Pest, 1863; P. Hoffmann: Általános magánjogi törvénykönyvnek tervezete. (Progetto del codice di diritto privato generale.) Pest, 1871; P. Hoffmann: A római jog rendszere mai érvényben. (Il sistema del diritto romano nella sua validitŕ attuale.) Pest, 1872; K. Putz: Zur Frage der Rechtsrezeption und Kodifikation in Ungarn. Wien, 1872; M. Herczegh: A magyar családi és öröklési jog. (Il diritto della famiglia e il diritto delle successioni ungherese.) Budapest, 1874; R. Dell’Adami: Az anyagi magánjog codificatiója. I: A nemzeti eredet problémája. (La codificazione del diritto materiale privato. I: Il problema delle origini nazionali.) Budapest, 1877; T. Pauler: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. (Saggi sulla storia della scienza del diritto ungherese.) Budapest, 1878; G. Wenzel: A magyar magánjog rendszere. (Il sistema del diritto privato ungherese.), terza edizione. Budapest, 1879 (La prima edizione fu pubblicata nel 1863.); M. Herczegh: A magyar magánjog mai érvényben. Általános rész. (Il diritto privato ungherese nella sua validitŕ attuale. Parte generale.) Budapest, 1880; I. Zlinszky: A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gyakorlat igényeire. (Il diritto privato ungherese nella sua validitŕ attuale, con particolare attenzione alle esigenze della pratica giuridica.) Budapest, 1880; Gy. Kováts: Törvénytervezet a polgári házasságról. (Progetto di legge sul matrimonio civile.) Budapest, 1881; Gy. Kováts: A házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint. (Il matrimonio in Ungheria secondo il diritto ecclesiastico e il diritto privato.) Budapest, 1883; R. Dell’Adami: Magánjogi codificatiónk és régi jogunk I. (La nostra codificazione del diritto privato e il nostro diritto antico I.) Budapest, 1885; G. Wenzel: Az 1848. előtti magyar magánjog. (Il diritto privato ungherese prima dell‘anno 1848.) Budapest, 1885; Entwurf des ungarischen Erbrechts. (Umgearbeitet von I. Teleszky). Budapest, 1887; B. Grosschmid: Magyar magánjogi jegyzetek. I-III. (Saggi sul diritto privato ungherese I-III) Budapest, 1890-1893; M. Herczegh: A magyar dologbeli és kötelmi jog. (Il diritto reale e il diritto delle obbligazioni ungherese.) Budapest, 1892; G. Menyhárth: Az özvegyi jog. (Il diritto dei vedovi.) Kolozsvár, 1894; E. Kovács: Das ungarische Ehegesetz. Wien, 1895; B. Kolosváry: Házassági vagyonjog. (Diritto della proprietŕ matrimoniale.) Budapest, 1898; B. Grosschmid: Fejezetek kötelmi jogunk köréből. I-II. (Capitoli sul nostro diritto delle obbligazioni I-II.) Budapest, 1897-1900 (Ristampato: Budapest, 1931); I. Barta und H. Schiller: Erste Fassung des Entwurfs eines ungarischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Berlin, 1901; A. Meszlény: Magánjogpolitikai tanulmányok, különös tekintettel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére. (Saggi sulla politica del diritto privato, con particolare attenzione al progetto del codice civile generale ungherese.) Budapest, 1901; B. Kolosváry: A magyar öröklési jog fejlődésének története. (Storia dello sviluppo del diritto delle successioni ungherese.) Budapest, 1902; B. Levy: Das Handelsrecht, Wechselrecht und Konkursrecht Ungarns. In: Handelsgesetze des Erdballs, 13/1) Berlin, 1906; G. Menyhárth: Dolgozatok a magánjog köréből. (Saggi relativi al diritto privato.) Kolozsvár, 1905; B. Grosschmid: A házassági törvény. I-II. (La legge sul matrimonio I-II.) Budapest, 1909; G. Szászy-Schwarz: A magánjogi törvénykönyvről. Tanulmányok és bírálatok. (Sul codice di diritto privato. Studi e critiche.) Budapest, 1909; A. Back: Das ungarische Ehegesetz. Wien, 1910; I. Ereky: Tanulmányok a magyar általános törvénytervezet köréből. (Studi sul progetto di codice generale ungherese.) Budapest, 1913; J. Kohler: Zum ungarischen Zivilgesetzentwurf. Budapest, 1913; B. Kolosváry: Huszti András, az első erdélyi jogtanár és munkássága. (András Huszti, il primo professore di diritto in Transilvania e le sue opere) Kolozsvár, 1914; R. Zehntbauer: Einführung in die neuere Geschichte des ungarischen Privatrechts. Freiburg im Uechtland (Schweiz), 1916; E. Heymann: Das ungarische Privatrecht und der Rechtsausgleich mit Ungarn. Tübingen, 1917; G. Menyhárth: Kötelmi jog. (Diritto delle obbligazioni.) Budapest, 1918; G. von Szászy-Schwarz: Das bürgerliche Gesetzbuch für Ungarn. Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts 2. Folge, 32 (1919) p. 327-418; B. Kolosváry: Neue Entwicklungstendenzen des ungarischen Immobiliarrechtes. Szeged, 1923; F. Komin: Der heutige Stand der ungarischen privatrechtlichen Kodifikation. Der Entwurf vom Jahre 1928. Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 7 (1933) p. 443-449; E. Nizsalovszky: Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. (La tendenza della ricerca degli interessi nel diritto privato.) Budapest, 1933; K. Szladits: Az osztrák polgári törvénykönyv hatásában a magyar magánjogra. (Il codice civile austriaco nella sua influenza sul diritto privato ungherese.) Budapest, 1933; K. Szladits: Szászy-Schwarz Gusztáv. (Gusztáv Szászy-Schwarz.) In: Magyar jogászegyleti értekezések. Kecskemét, 1934; B. Kolosváry: A tulajdon általános szabályai a magyar magánjogi törvénykönyv javaslatában. (Le disposizioni generali sulla proprietŕ nel progetto di codice civile ungherese.) Szeged, 1935; L. Villányi Fürst: Jogi professzorok emlékezete. (La memoria dei professori di diritto.) Budapest, 1935; K. K. Klein: Der Humanist und Reformator Johannes Honter. Sibiu, 1935; E. Nizsalovszky: A család a magyar jogban. (La famiglia nel diritto ungherese.) Budapest, 1936; K. Szladits: Grosschmid és a magyar kötelmi jog. (Grosschmid e il diritto delle obbligazioni ungherese.) In: Magyar Jogászegyleti Értekezések Budapest, 1-2. 1936 p. 11 sqq.; E. P. Balás: Ungarns Privatrechtsgesetzbuch. Entwurf. Budapest, 1940; H. Fehr: Das ungarische Privatrechtsgesetzbuch und das schweizerische ZGB. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 76 (1940) p. 221-229; F. Rónay: Die Privatrechtsgesetzgebung Ungarns seit 1925. Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht 14 (1940-1941) p. 536-572; W. Krusch: Ungarns Ptivatrechtsgesetzbuch. (Ein Beitrag zur Rechtserneuerung). ZOR N.F. 8 (1941) p. 1-53; K. Tunyoghi-Szücs: Agrárjogunk történeti alapjai és irányváltozásai. (I fondamenti storici e i cambiamenti di direzione del nostro diritto agrario.) Gazdasági Jog 3 (1942) p. 193-205; K. Visky: A kötelmi és hiteljog a délvidéki területeken. (Il diritto delle obbligazioni e il diritto commerciale nei territori del Sud.) Gazdasági Jog 3 (1942) p. 216-220; B. Kolosváry: Magánjog. (Diritto privato) Budapest, 19445; I. Szászy: A magyar magánjog általános része, különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre. I-II. (La parte generale del diritto privato ungherese, con particolare attenzione agli ordinamenti di diritto privato stranieri I-II.) Budapest, 1947; I. Zajtay: Les régimes matrimoniaux du droit hongrois. RIDC 1 (1949) p. 294-295; idem: La evolución reciente del derecho privado húngaro. La Ley (Buenos Aires) 68 (1952) p. 820-830; idem: Le droit du mariage dans le nouveau code hongrois de la famille. RIDC 6 (1954) p. 491-503; idem: Sur le rôle du droit romain dans l’évolution du droit hongrois. In: Studi in memoria di P. Koschaker. II. Milano, 1954 p. 181-211 (=In: I. Zajtay: Beiträge zur Rechtsvergleichung - Ausgewählte Schriften, (Eingeleitet und hrsg. von K. F. Kreuzer) Tübingen, 1976 p. 16-41); K. Grzybowski: Reform of Civil Law in Hungary, Poland, and the Soviet Union. AJCL 10 (1961) p. 253–265; I. Szászy: Das neue Zivilgesetzbuch der Ungarischen Volksrepublik. RabelsZ 26 (1961) p. 553-573; Gy. Csanádi: Das Eigentumsrecht im ungarischen Zivilgesetzbuch. In: Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. (Hrsg. von Gy. Eörsi) Budapest, 1963 p. 118-121; Gy. Eörsi: Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit im ungarischen Zivilgesetzbuch. In: Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. (Hrsg. von Gy. Eörsi) Budapest, 1963 p. 272-286; B. Kemenes: Die prinzipiellen Grundlagen des Vertragssystems im ungarischen Zivilgesetzbuch. In: Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. (Hrsg. von Gy. Eörsi) Budapest, 1963 p. 193-198; F. Mádl: Das erste ungarische Zivilgesetzbuch – das Gesetz IV vom Jahre 1959 – im Spiegel der Geschichte der zivilrechtlichen Kodifikation. In: Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. (Hrsg. von Gy. Eörsi) Budapest, 1963; K. Zalán: Hauptprobleme des Erbrechts im ungarischen Zivilgesetzbuch. In: Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. (Hrsg. von Gy. Eörsi) Budapest, 1963 p. 332-338; M. Móra: Über den Unterricht des römischen Rechtes in Ungarn in den letzten hundert Jahren. RIDA 11 (1964) p. 409-429; Gy. Eörsi: Richterrecht und Gesetzesrecht in Ungarn. Zum Problem der Originalität eines Zivilrechts. RabelsZ 30 (1966) p. 117-140; G. Brunner: Die rechtliche Stellung der Staatsbetriebe nach der Wirtschaftsreform in Ungarn. RabelsZ 32 (1968) p. 295-308; H. Thieme: Die deutsche Historische Rechtsschule Savignys und ihre ausländischen Jünger. In: Die juristische Bildung in der Slowakei und Ungarn bis zum Jahre 1848. Acta Facultatis Juridicae Universitatis Comenianae (Bratislava) 1968 p. 259-269 (=H. Thieme: Ideengeschichte und Rechtsgeschichte. Gesammelte Schriften. Forschungen zur Neueren Privatrechtsgeschichte, Bd. 25/II. Köln – Wien, 1986 p. 1095-1105); M. Világhy: Der Staat und sein Unternehmen. AJHung 19 (1968) p. 257-278; R. Sacco: Il sustrato romanistico del diritto civile nei Paesi socialisti. RDC 15 (1969) p. 115-131; I. Sárándi: Der neue Wirtschaftsmechanismus und einige Institutionen des Zivilrechts. AJHung 11 (1969) p. 391-421; L. Asztalos: Entwicklung der ungarischen Privatrechtswissenschaft im Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848-1944. (Hrsg. von A. Csizmadia und K. Kovács) Budapest, 1970 p. 21-39; Z. Bernáth: Besitz und Besitzschutz im Spiegel der ungarischen Rechtsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den letzten hundert Jahren. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848-1944. (Hrsg. von A. Csizmadia und K. Kovács) Budapest, 1970 p. 209-223; E. Böszörményi-Nagy: Das ungarische Erbrecht zur Zeit des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848–1944. (Hrsg. von A. Csizmadia und K. Kovács) Budapest, 1970 p. 413-429; A. Degré: Elemente des römischen Rechts im Vermögensrecht der ungarischen Leibeigenen. In: Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts. Szeged, 1970; Gy. Eörsi: State Property – State Enterprise. AnnUB 12 (1970) p. 37-67; F. Mádl: Kodifikation des ungarischen Privat- und Handelsrechts im Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848-1944. (Hrsg. von A. Csizmadia und K. Kovács) Budapest, 1970 p. 87-119; E. Nizsalovszky: Gesetz und Wirklichkeit im sozialistischen ehelichen Güterrecht. Budapest, 1970; V. Peschka: Theoretische Grundlagen der ungarischen Privatrechtswissenschaft im Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848-1944. (Hrsg. von A. Csizmadia und K. Kovács) Budapest, 1970 p. 5-20; E. Pólay: Jherings Besitztheorie und die ungarischen privatrechtlichen Kodifizierungsversuche. In: Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag. (Hrsg. von W.G. Becker und L. Schnorr von Carolsfeld) Berlin, 1970 p. 627-648; I. Sárándi: The Changes in Social Ownership. AnnUB 12 (1970) p. 3-30; E. Weiss: Die Entwicklung des Vertragsrechts im Lichte der ungarischen zivilrechtlichen Kodifikationsarbeiten. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848-1944. (Hrsg. von A. Csizmadia und K. Kovács) Budapest, 1970 p. 285-298; O. Wittstock: Honterus der Siebenbürger Humanist und Reformator. Der Mann, Das Werk, Die Zeit. Göttingen, 1970; L. Vékás: Die rechtliche Regelung der Wirtschaftsvereinigungen in Ungarn. Jahrbuch für Ostrecht 12 (1971) p. 123-144; M. Világhy: Warenverhältnis und Zivilrecht. AJHung 12 (1972) p. 297-339; E. Pólay: A római jog oktatása a két világháború között Magyarországon (1920–1944). (L’insegnamento di diritto romano in Ungheria tra le due guerre mondiali (1920–1944)) Szeged, 1972; G. Nussbächer: Johannes Honterus. Sein Leben und Werk im Bild. Bucureşti, 1973; L. Vékás: Economic Management and the Law of Contracts. AJHung 15 (1973) p. 417-437; A. Csizmadia: Ungarische zivilrechtliche Kodifkationsbestrebungen im Reformzeitalter. In: Rechtsgeschichtliche Abhandlungen VI. Budapest, 1974; E. Weiss: Die Relevanz der Familienverbindungen im Familien-und Erbrecht. AnnUB 18 (1976) p. 243-264; E. Pólay: A pandektisztika és hatása a magyar magánjogtudományra. (La Pandettistica e la sua influenza sulla scienza del diritto privato ungherese.) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Iuridica et Politica 23, 6 (1976); L. Vékás: Bereicherungsansprüche im Ungarischen Zivilrecht. Jahrbuch für Ostrecht 19 (1978) p. 243-252; G. Hamza: Schwarz András Bertalan. (András Bertalan Schwarz.) JK 34 (1979); L. Vékás: Zur Kodifikation des ungarischen Internationalen Privatrechts. Jahrbuch für Ostrecht 20 (1979) p. 297-311; A. Csizmadia: Hungarian Customary Law before the Bourgeois Rebellion of 1848. JLH 4 (1983) p. 3-37; G. Hamza: Balogh Elemér, a római jog művelője. (Elemér Balogh, studioso di diritto romano.) JK 35 (1980) p. 328-330; G. Hamza: Adalék a Történeti jogi iskola magyarországi hatásához. Hoffmann Pál életműve. (Saggio sull’influenza della Scuola di diritto storica in Ungheria. L‘Śuvre di Pál Hoffmann.) JK 35 (1980) p. 539-543; T. Sárközy: Die Theorie des gesellschaftlichen Eigentumsrechts. Budapest, 1980; Tanítványok Marton Gézáról. (Allievi su Géza Marton.) (red. G. Hamza) Budapest, 1981; L. Vékás: Konsumentenschutz und das ungarische Zivilrecht. ZfRV 24 (1983) p. 17-24; J. Zlinszky: Die Rolle der Gerichtsbarkeit in der Gestaltung des ungarischen Privatrechts vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. IC 10 (1983) p. 49-68; G. Ajani: La revisione del PTK ungherese e alcune innovazioni nel diritto civile socialista. RDC 30 (1984) p. 126-140; G. Hamza: A római jog oktatásának és művelésének történetéhez egyetemünkön. (Sull’insegnamento del diritto romano nella nostra universitŕ.) AUB 26 (1984) p. 23-61; idem: In memoriam Károly Visky. RIDA 31 (1984) p. 17-26; idem: Visky Károly. (Károly Visky) JK 39 (1984) p. 287-288; idem: Emlékezés Diósdi Györgyre, a hazai jogtudomány európai hírű művelőjére. (In memoria di György Diósdi, studioso della scienza giuridica ungherese di fama europea (1934–1973).) JK 39 (1984) p. 213-215; idem: György Diósdi. Index 12 (1984) p. 535-539; idem: Emlékezés Vécsey Tamásra, a nemzetközi hírű jogtudósra. (In memoria di Tamás Vécsey, giusromanista di fama internazionale.) JK 40 (1985) p. 548-549; idem: A hazai jogászképzés történetéhez. (Storida dell’insegnamento dei giuristi in Ungheria.) MJ 33 (1986) p. 21-26; idem: Elemér Pólay septuagenarius. Index 14 (1986) p. 305-315; E. Pólay: La Pandectística y los esfuerzos para la codificación del derecho privado hasta el principio del siglo XX en Hungría. Index 14 (1986) p. 215-223; G. Hamza: Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok. (Tamás Vécsey e i seminari di diritto.) In: Studia dedicata centenario fundationis seminariorum Universitatis Budapestinensis. (red. G. Hamza) Budapest, 1987 p. 11-39; G. Ajani: La proprietŕ delle organizzazioni sociali nel diritto dei paesi socialisti. Milano, 1988; G. Hamza: Römisches Recht und Rechtskultur in Ungarn in der liberalen Epoche. Index 16 (1988) p. 195-196; R. Sacco: The Romanist Substratum in the Civil Law of the Socialist Countries. Review of Socialist Law 14 (1988) p. 65-86; G. Hamza: Evoluzione del sistema giuridico e riforme nell’esperienza ungherese. In: Annali dell’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” 9 (1989) p. 395-403; H. Izdebski: A Revival of Commercial Law in the Soviet Union and Other Socialist Countries. Review of Socialist Law 15 (1989) p. 365-391; G. Hamza: Az objektív felelősség kérdéséhez a dualizmus hazai bírói gyakorlatában. (Sulla questione della responsabilitŕ oggettiva nella giurisprudenza del Dualismo in Ungheria.) AUB 31 (1989) p. 237-242; idem: Evolución del sistema jurídico y reformas económicas en la experiencia húngara. Contratos y empresa. Nuevas tendencias. Revista Peruana de Derecho de la Empresa 1990 p. 133-145; Flosculi professori R. Brósz oblati. (red. A. Földi) Budapest 1990; G. Hamza: Pólay Elemér. (Elemér Pólay.) AnnUB 32 (1991); Gy. Gátos: Óriás Nándor (1886-1992). (Nándor Óriás (1886–1992)) JK 47 (1992); G. Hamza: Sur l’histoire de l’enseignement de droit en Hongrie. In: Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación. No. 14. Barcelona, 1992 p. 3329-3339; S. Malfčr: Das österreichische Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Ungarn zur Zeit des Provisoriums 1861-1867. ZNR 14 (1992) p. 32-44; Ch. Rother: Entwicklungstendenzen im ungarischen Wirtschafts- und Privatisierungsrecht 1991/1992. ROW 36 (1992) p. 201 sqq.; G. Ajani: La circulation des modčles juridiques dans le droit post-socialiste. RIDC 46 (1994) p. 1087-1105; G. Hamza: In memoriam Brósz Róbert. (In memoriam Róbert Brósz.) JK 49 (1994) p. 193-196; idem: In memoriam Róbert Brósz. AnnUB 35 (1994) p. 179-182; G. Ajani: By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe. AJCL 43 (1995) p. 93-117; G. Hamza: Aperçu sur la privatisation en Hongrie. In: Relations entre économies industrialisées et économies en transition ou en développement. Aspects institutionnels et juridiques. Bruxelles, 1995 p. 507-511; I. Basa: A kereskedelmi jogi kártérítés hatása a magánjogi kártérítésre Magyarországon a Millennium idején. (L’influenza della compensazione del diritto commerciale sulla compensazione di diritto privato in Ungheria al tempo del Millennio.) ÁJ 38 (1996) p. 53-72; H. Izdebski: General Survey of Developments in Eastern Europe in the Field of Civil Law. In: The Revival of Private Law in Central and Eastern Europe. Essays in Honor of F.J.M. Feldbrugge. (Ed. by G. Ginsburgs, D.D. Barry and W.B. Simons) The Hague – London – Boston, 1996 p. 3-14; J. Zlinszky: Wissenschaft und Gerichtsbarkeit. Quellen und Literatur der Privatrechtsgeschichte Ungarns im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1997; A. Harmathy: Zivilgesetzbuch in mittel- und osteuropäischen Staaten. ZEuP 6 (1998) p. 553-563; U. Harmat: Ehe auf Widerruf? Der Konflikt um das Eherecht in Österreich 1918-1938. IC Sonderhefte 121 (1999) p. 116-124; F. Mádl: Der Einfluß des BGB auf die Entwicklung des ungarischen Privatrechts. AcP 200 (2000) p. 526-532; G. Hamza: Adalékok a kolozsvári egyetem történetéhez. (Saggi sulla storia dell’Universitŕ di Kolozsvár.) Magyar Felsőoktatás 2001/12 p. 36; idem: Szászy-Schwarz Gusztáv és az európai magánjogtudomány. (Gusztáv Szászy-Schwarz e la scienza del diritto privato europeo.) JK 56 (2001) p. 441-445; idem: Sviluppo del diritto privato ungherese e il diritto romano. In: Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca. IV. Milano, 2002 p. 353-364; idem: Characteristic Features of the Codification of Civil (Private) Law in Central and Eastern Europe. In: Studi in memoria di V. E. Cantelmo. I. Napoli, 2003 p. 891-905; Europäisches Recht im ungarischen Privat- und Wirtschaftsrecht. (Hrsg. von M. Paschke und L. Vékás) Münster, 2004; G. Hamza: Farkas Lajos életpályája és tudományos munkássága (1841-1921). (La vita e l’Śuvre di Lajos Farkas (1841-1921).) AUB 41 (2004) p. 9-26; idem: Le développement du droit privé européen. Le rôle de la tradition romaniste dans la formation du droit privé moderne. Budapest, 2005; idem: New Trends of Codification of Civil (Private) Law in Central and Eastern Europe. In: International Symposium. International Cooperation in the Field of Legal Studies and an Agenda for Comparative Law Studies – Experiences of Legal Assistance to Countries in Transition – May 29, 2004. Tokyo, Japan. Center for Asian Legal Exchange. Graduate School of Law. Nagoya University. Nagoya, 2005 p. 89-111; idem: Beitrag zur Geschichte der Kodifikation des bürgerlichen Rechts in Ungarn. In: Symposion. Hundert Jahre Bürgerliches Gesetzbuch. Entwicklung des Privatrechts im deutschen und mittel-osteuropäischen Sprachraum seit dem Inkrattreten des BGB. 13.-14. Oktober 2000. Budapest. (Hrsg. von G. Hamza) Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest, 2006 p. 1-13; idem: Le nuove codificazioni privatistiche nei Paesi dell’Est europeo: Continuitŕ e discontinuitŕ, Vita notarile n. 3, 2006 p. 1209-1237; idem: Continuity and Discontinuity of Private /Civil/ Law in Eastern Europe after World War II. FUNDAMINA 12 (2006) p. 48-80; idem: Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok alapítása. (Tamás Vécsey e la fondazione dei seminari di diritto.) In: Studia dedicata seminariis Universitatis. Budapest, 2006 p. 51-68; L. Vékás: Die Grundzüge der ungarischen Privatrechtsreform. In: Liber amicorum T. Ansay in honour of his 75th birthday / Festschrift für T. Ansay zum 75. Geburtstag. (Ed. by S. Arkan and A. Yongalik) The Hague, 2006 p. 437-454; M. Homoki-Nagy: Az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra. (L’influenza del Codice civile tedesco sul diritto privato ungherese.) In: Kormányzás és kodifikáció. Tanulmányok az Újkori Európa jogfejlődéséről. Budapest, 2006 p. 227-247; G. Hamza: Elemér Balogh (1881-1955): The Scholar of Roman Law and of Comparative Law. Tydskrif vir Regswetenskap – Journal for Juridical Science 33 (2008) p. 118-126; idem: Geschichte der Kodifikation des Zivilrechts in Ungarn. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruńa (Revista jurídica interdisciplinar internacional) 12 (2008) p. 533-544; idem: Historia de la codificación del Derecho civil en Hungría. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos (Valparaíso) 30 (2008) p. 215-226; Z. Nemessányi: Die Umsetzung der zivilrechtlichen Richtlinien in das ungarische Recht. In: Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa. (Hrsg. von R. Welser) Wien, 2008 p. 61-75; J. Szalma: Der Einfluss des ABGB in der Rechtsprechung des ungarischen Obersten Gerichtshofes (Curia). Präzedenzien zum Schadenersatzrecht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Festschrift für W. Brauneder zum 65. Geburtstag. Rechtsgeschichte mit internationaler Perspektive. (Hrsg. von G. Kohl, Chr. Neschwara und T. Simon) Wien, 2008 p. 671-686; L. Tattay: Europäisches Vertragsrecht, Europäisches Zivilgesetzbuch und das ungarische Privatrecht. In: Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa. (Hrsg. von R. Welser) Wien, 2008 p. 61-75 e L. Vékás: Parerga. Dolgozatok az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. (Parerga. Studi al progetto del nuovo Codice civile.) Budapest, 2008.

 

 

II.1. – Il diritto privato e il diritto romano dal 1514 al XIX secolo[13]

 

All’epoca della redazione del Tripartitum lo sviluppo economico in Ungheria era limitato alle cittŕ, ma ci sono dati che testimoniano l’intensificarsi della circolazione delle merci anche sulla proprietŕ fondiaria dei nobili. Sono stati probabilmente questi cambiamenti a spingere Imre Papóczi, canonico (in latino: canonicus) di Pozsony (in tedesco: Pressburg, in slovacco: Bratislava, oggi in Slovacchia), a preparare negli anni Trenta del XVI secolo il Formularium Posoniense. Questa raccolta, con l’aiuto di formule di compravendita che rispecchiavano l’influenza del diritto romano e ampi commenti ad esse allegati (entrambi portatori di varie caratteristiche di diritto romano[14]), intendeva servire per la regolamentazione delle intense relazioni economiche. L’influenza del diritto romano puň essere riscontrata anche nelle leggi approvate nella prima metŕ del secolo. Nel XVI secolo, gli Umanisti ungheresi tentarono di recepire almeno parzialmente il Corpus iuris civilis, ma la loro iniziativa non ebbe grande successo.

Lo sviluppo del diritto e della dottrina ungherese fu fortemente ostacolato dal fatto che il Tripartitum, nel quale István Werbőczy adottó il diritto romano solo formalmente, divenne “la Bibbia della nobiltŕ ungherese” (in tedesco: “die Bibel des ungarischen Adels”) con il suo diritto privato feudale.

Nel 1539 Iohannes Honterus (1498-1549) pubblicň a Brassó (in tedesco: Kronstadt, in rumeno: Brasov, oggi in Romania) una raccolta didattica dal titolo Sententiae ex libris Pandectarum iuris civilis, con la quale intendeva far conoscere i principî del diritto romano. Nella prefazione della raccolta Honterus sottolineava i vantaggi del diritto romano rispetto al diritto consuetudinario dal contenuto spesso incerto. Il Compendium iuris civilis in usum civitatum ac sedium Saxonicarum collectum in Transsilvania (1544) di Johannes Honterus, basatosi sul diritto romano, piů tardi costituě la base per gli statuti delle cittŕ sassoni della Transilvania, che rimasero in vigore per tre secoli a partire dal 1538.

La prima edizione del Corpus iuris Hungarici (1581) č legata al nome di Iohannes Sambucus (1531-1584). Sambucus inserě in questa edizione, dal titolo Regulae iuris antiqui, come appendice del Tripartitum, i principî giuridici dell’ultimo titolo del Digesto (50, 17), che in questa maniera divennero anche formalmente parte dell’ordinamento giuridico ungherese. L’opera di Iohannes Decius Barovius (1560-1601), il Syntagma institutionum iuris imperialis sive Iustiniani et Hungarici (1593), presentň gli istituti giuridici del ius patrium nel sistema delle Institutiones giustinianee.

Nel XVII-XVIII secolo il diritto romano entrň a far parte dell’insegnamento superiore, e cosě venne coltivato prevalentemente dai professori dell’Universitŕ di Nagyszombat (in latino: Tyrnavia, in tedesco: Tyrnau, in slovacco: Trnava, oggi in Slovacchia). L’influenza del diritto romano puň essere ancora riscontrata nelle opere scientifiche che riassumono il diritto ungherese.

János Szegedy (1699-1760), nell’opera Tripartitum iuris Hungarici tyrocinium (1734), mise a confronto gli istituti giuridici del diritto ungherese con quelli del diritto romano, mentre Imre Kelemen, giusprivatista di grande rilievo, citň spesso il diritto romano, specialmente nella sua opera dal titolo Institutiones iuris Hungarici privati (1814).

 

 

II.2. – Il diritto romano e la dottrina del diritto privato nel XIX secolo[15]

 

Il primo vero cambiamento nella vita giuridica ungherese si deve all’influenza della Pandettistica tedesca, legata al nome di Friedrich Carl von Savigny. Quest’influenza puň essere riscontra per la prima volta nel caso di Ignác Frank (1788-1850), primo grande giusprivatista ungherese del XIX secolo, che rifiutava sistematicamente la codificazione, ma che – riferendoci alle parole di László Szalay – puň essere ritenuto «il pioniere di una nuova era». Frank, nell’opera Specimen elaborandarum institutionum iuris civilis Hungarici pubblicata nel 1823, lascia trasparire l’influenza di Christian Wolff: trattando del sistema della proprietŕ terriera adopera nozioni di diritto romano, che compaiono anche in altre sue opere relative al diritto ungherese. Frank non puň essere considerato un rappresentante della Scuola storica (Historische Rechtsschule); di questo parere fu anche Elemér Pólay. Primo vero rappresentante della Scuola storica tedesca fu l’allievo di Ignác Frank, Gusztáv Wenzel (1818-1891), le cui opere si basano prevalentemente sulla Pandettistica tedesca.

A partire dalla seconda metŕ del XIX secolo, la Pandettistica ‒ soprattutto la tendenza legata al nome di Rudolf von Jhering ‒ esercitň una rilevante influenza sulla dottrina giuridica ungherese e cosě anche sulla giurisprudenza tramite l’opera del ‘giusprivatista universale’ Gusztáv Szászy-Schwarz (1858-1920). Poiché i giusromanisti e i giusprivatisti ungheresi furono quasi interamente allievi di pandettisti tedeschi (Szászy-Schwarz e Mihály Biermann [1848-1889], che insegnarono prima presso l’accademia di diritto di Győr, poi presso quella di Nagyszeben [in tedesco: Kronstadt, in rumeno: Sibiu, oggi in Romania], erano allievi di Rudolf von Jhering, mentre Elemér Balogh [1887-1953], che ottenne grandi meriti nell’ambito del diritto comparato, fu allievo di Heinrich Dernburg), con la loro opera hanno favorito l’insediamento di vari elementi pandettistici nella scienza giuridica ungherese.

 

 

II.3. – Il ruolo del diritto romano nella codificazione del diritto privato[16]

 

Il punto di partenza per la codificazione del ius privatum ungherese fu costituito dalla legge n. XVIII del 1791, che incaricň un comitato formato da giuristi della preparazione di un progetto di legge sul diritto privato (Proiectum nonnullarum utilium civilium legum). Il progetto, elaborato in due anni ma pubblicato solo nel 1826, non mostra né a livello di struttura, né di contenuto l’influenza del diritto romano; inoltre, considerate le sue caratteristiche, non puň essere considerato un vero e proprio progetto di legge. La recezione del Code civil francese, ritenuto da László Szalay il codice piů adatto alle condizioni di vita locali in Ungheria, non avvenne mai, e la situazione politica vanificň anche il secondo tentativo di codificazione (legge n. XV del 1848).

Nel 1853, in Ungheria e in Transilvania, entrň in vigore l’ABGB; conseguentemente, la ripresa dell’opera di codificazione si fece aspettare fino al 1867. La parte generale del progetto del Codice generale di diritto privato (in ungherese: Magyar Magánjogi Törvénykönyv Általános Része) venne elaborata nel 1871 dal noto giusromanista Pál Hoffmann. Questo progetto parziale di codice si ispira alle corrispondenti parti del Codice civile sassone (Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen) del 1863, nel quale č riscontrabile l’influenza di Georg Friedrich Puchta, e che in pratica č la sistemazione in paragrafi della scienza pandettistica.

Il progetto sul diritto delle successioni (1882) di István Teleszky (1836-1899) si basa sul Codice civile sassone, che a sua volta (nella parte relativa al diritto delle successioni) si ispirava al diritto particolare sassone. Il progetto sul diritto delle obbligazioni di István Apáthy (1829-1889) (sul quale esercitň la sua influenza il Progetto del diritto delle obbligazioni di Dresda [Dresdner Entwurf] del 1866, predecessore del libro sul diritto delle obbligazioni del BGB tedesco), nell’ambito dei negozi giuridici – ugualmente a quanto accade per il progetto di Pál Hoffmann – seguě la dottrina della volontŕ (in tedesco: Willenstheorie) legata al nome di Friedrich Carl von Savigny. Tutto questo č vero anche per quanto riguarda il progetto sulla Parte Generale del codice civile (1880) di Elek Győry. Nel progetto in tema di diritti reali (1882) di Endre Halmossy e nel progetto di Benő Zsögöd (Béni Grosschmid, 1852-1938) sul diritto matrimoniale, il diritto delle persone ed il diritto patrimoniale, la Pandettistica tedesca ebbe un ruolo assai ristretto.

L’idea di redigere un codice di diritto privato ebbe la meglio a partire dal 1895, quando Sándor Erdélyi, ministro della Giustizia, diede vita ad una commissione incaricata di codificare il diritto privato. Tra i membri della commissione figura anche Gusztáv Szászy-Schwarz, autore del progetto sul diritto delle successioni.

Nella struttura e negli istituti giuridici del progetto del 1900 puň essere riscontrata l’influenza dominante del BGB tedesco. Il progetto prevedeva quattro parti (diritto delle persone e diritto di famiglia, diritto delle obbligazioni, diritti reali e diritto delle successioni) senza avere perň una Parte Generale (in tedesco: Allgemeiner Teil), poichč il ruolo di questa fu ricoperto dai primi titoli relativi alle obbligazioni. Questo progetto, con riferimento al negozio giuridico (negotium juridicum), segue la dottrina della declarazione (in tedesco: Erklärungstheorie).

Il BGB tedesco esercitň un’influenza ancor piů rilevante sul progetto di diritto privato pubblicato nel 1913, ma neanche questo presentava una Parte Generale. Il progetto riguardante il Codice di diritto privato (in ungherese: Magánjogi törvényjavaslat) del 1928, che dai tribunali venne considerato ratio scripta e nella preparazione del quale il noto civilista Béla Szászy (1865-1931), “l’Eugen Huber ungherese”, assunse un ruolo particolare, rispecchia anche una forte influenza del Zivilgesetzbuch e del Obligationenrecht svizzero[17]. Nonostante il progetto di legge del diritto privato non abbia mai avuto vigore di legge (vigor legis), alcuni dei suoi istituti giuridici (in tedesco: Rechtsinstitute) come per esempio l’ipoteca (della quale dispone anche la legge n. XXXV del 1927) sono stati ripresi dalla legislazione successiva[18].

 

 

II.4. – Il Codice civile del 1959 e le riforme ad esso apportate

 

Dopo la Seconda guerra mondiale, il Consiglio dei Ministri (in ungherese: Minisztertanács) nel 1953 istituě una commissione incaricata di codificare il diritto civile. Tra i membri della commissione vi erano i professori delle tre facoltŕ di giurisprudenza (Budapest, Pécs, Szeged) e dell’istituto di diritto civile della facoltŕ di economia, nonché i ricercatori dell’Accademia delle Scienze Ungherese e i rappresentanti della Corte Suprema di Cassazione, del Ministero di Grazia e Giustizia e della Procura Generale.

Il primo progetto nacque nel settembre del 1956. I redattori del progetto, dopo che una commissione istituita nella primavera del 1957 dal ministro di giustizia supervisionň la proposta, apportarono alcune modifiche. La proposta di legge finale venne portata in Parlamento nel 1959. Il codice civile fu approvato nel 1959 ed entrň in vigore il 1 maggio del 1960.

Il codice si ispira principalmente al BGB tedesco, all’Obligationenrecht e al Zivilgesetzbuch svizzero, nonché al progetto di legge di diritto privato ungherese del 1928, al Codice civile della Russia sovietica del 1922, al Codice civile cecoslovacco del 1950, al progetto del Codice civile polacco del 1955 ed anche alla Legge bulgara sulla proprietŕ del 1950.

Il Codice civile č composto da sei parti, ciascuna delle quali č suddivisa a sua volta in titoli. La prima parte contiene le disposizioni introduttive (artt. 1-7), ma queste ultime non costituiscono una Parte Generale nel senso pandettistico. La seconda parte contiene il diritto delle persone (artt. 8-87), ma non il diritto di famiglia, del quale dispone una legge a parte (Legge n. IV del 1952). Il titolo della terza parte del codice č “la proprietŕ” (artt. 94-197). La quarta parte del codice regolamenta le obbligazioni (artt. 198-597). La quinta parte tratta il diritto delle successioni (artt. 598-684), mentre la sesta parte contiene le disposizioni finali (artt. 685-687).

Il Codice civile non si basa sul sistema delle pandette[19]; la sua struttura segue il sistema delle Istituzioni di Gaio, con la differenza che il diritto di famiglia e il diritto processuale sono trattati in codici a parte, e che il diritto delle successioni č stato posto alla fine del codice. Il diritto di famiglia č regolato dalla legge n. IV del 6 giugno del 1952, ed č entrato in vigore l’1 gennaio del 1953. Questa legge contiene anche le disposizioni riguardanti la tutela e, precedentemente alla caduta del regime di stampo socialista, č stata modificata nel 1974.

Nel Codice civile del 1959 possiamo riscontrare parecchi riferimenti al diritto romano[20]. Il diritto delle persone riconosce l’ipotetica capacitŕ giuridica del nascituro (in latino: nasciturus), ma a differenza del diritto romano l’accertamento della data del concepimento č una presunzione confutabile (praesumptio iuris).

La terza parte, che per motivi dogmatici ha come titolo “La proprietŕ”, regola i diritti reali, ed insolitamente contiene disposizioni casistiche. A testimoniare l’influenza del diritto romano, in questa parte troviamo l’acquisto dei frutti e l’occupazione delle res nullius. I concetti di uti, frui, habere, possidere, abuti rispecchiano l’influenza ulpianea. Per quanto riguarda il possesso, il diritto ungherese conosce solo la possessio civilis, ma non quella naturalis. La protezione possessoria č stata sviluppata dalla giurisprudenza, dato che originariamente non c’era nessuna legge che ne disponesse. Per quanto riguarda l’acquisto della proprietŕ, il codice segue il principio della traditio, poiché oltre alla causa č richiesta anche la consegna della cosa. Le disposizioni sull’usucapione non mostrano una rilevante influenza del diritto romano, in quanto il diritto ungherese richiede solo l’idoneitŕ della cosa ad essere usucapita, mentre non sono necessari bona fides e iustus titulus o iusta causa.

Il Codice civile non suddivide il diritto delle obbligazioni in parte generale e speciale, ma al centro dell’attenzione sono posti il contratto e la responsabilitŕ. Ciascun tipo di contratto ha caratteristiche che derivano dal diritto romano. Alcune specie del contratto di appalto ricordano certe caratteristiche della locatio conductio. Nonostante queste somiglianze il mandato, contrariamente al contratto gratuito del diritto romano, risulta essere quasi sempre contratto oneroso.

Il Codice civile contiene dettagliate disposizioni riguardanti il contratto di utilizzazione di prodotti agricoli. Questo tipo di contratto č riconducibile al diritto romano, piů precisamente ad alcuni tipi del contratto di compravendita (emptio rei futurae ed emptio rei speratae).

Il Codice civile applica una regola di responsabilitŕ generale, ma ovviamente come in tutti i casi anche in questo ci sono alcune eccezioni. Queste disposizioni hanno un’impronta casistica e, ad eccezione dell’attivitŕ pericolosa, che ovviamente č sconosciuta al diritto romano, le radici di queste regole sono riconducibili al diritto romano. Certi istituti del diritto romano (il receptum nautarum cauponum stabulariorum, l’actio de deiectis vel effusis e l’actio de positis vel suspensis) sono presenti in tutto e per tutto nel Codice civile[21].

L’influenza del diritto romano č testimoniata anche dalla presenza della regula Catoniana (art. 234) e del pignus Gordianum (art. 267). Anche nella pratica della Corte Suprema di Cassazione ungherese č presente il diritto romano: in una delle sue decisioni la corte ha stabilito che sono applicabili sia la difesa possessoria che quella petitoria.

Il diritto delle successioni ungherese, a differenza di quanto accade nell’ABGB austriaco, non conosce l’hereditas iacens. Contrariamente, tra l’altro, al diritto tedesco e a quello austriaco, il codice ungherese proibisce l’ereditŕ posteriore, la quale origina dal diritto romano e rende possibile soltanto il postlegato[22].

Il Codice civile č stato modificato varie volte. Tra le riforme che precedettero la caduta del regime comunista meritano di essere menzionate quelle del 1967 e del 1977.

 Per quanto riguarda l’influenza del diritto romano, la riforma piů importante č quella approvata nel 1991, che ha inserito nel Codice, similmente al diritto tedesco, a quello svizzero e a quello olandese, il concetto oggettivo di buona fede, ed ha stabilito che quest’ultimo venga applicato in via generale nei rapporti di diritto privato[23]. Un’altra legge che puň essere menzionata č quella che ha stabilito che non possono essere stipulati contratti in contrasto ai principi dei boni mores. Infine, citiamo la legge n. XXVI del 1996, che ha introdotto la costituzione dell’ipoteca sui beni mobili (res mobiles).

La tradizione di diritto romano puň essere riscontrata anche in altre leggi, ad esempio la legge n. XLIX del 1991 sulla procedura fallimentare, sulla procedura di liquidazione e sulla liquidazione dei conti. Il compromesso tra le parti, che č legato all’approvazione del giudice, ricorda sotto vari aspetti la cessio bonorum[24].

Il diritto privato ungherese non č esclusivamente regolato dal Codice civile. Del diritto di famiglia dispone la legge n. IV del 1952, emendata due volte prima della caduta del regime di stampo socialista (1974, 1986). Grazie alla riforma del 1986, il diritto ungherese riconosce nuovamente la possibilitŕ di stipulare il contratto matrimoniale. Il diritto del lavoro, disciplinato per lungo tempo da vari decreti, a partire dal 1967 fu regolato in forma di legge. Nel 1992 č stata approvata una nuova legge in materia.

Del diritto d’autore disponeva una legge del 1969, che nel 1999 ha ceduto il suo posto ad una nuova. Il diritto privato internazionale č regolato da un decreto-legge del 1979.

Attualmente, in Ungheria č in corso la preparazione di un nuovo codice civile. Gli esperti incaricati della sua elaborazione devono tenere in considerazione la recente adesione del paese all’Unione europea, allo scopo di creare un codice capace di regolare condizioni di vita che caratterizzano il XXI secolo[25]. Bisogna infine ricordare che i principî generali del nuovo codice sono stati pubblicati all’inizio del 2002[26].

 

 

II.5. – L’insegnamento del diritto romano in Ungheria[27]

 

A partire dal 1667, ovvero dalla fondazione della Facoltŕ di giurisprudenza dell’Universitŕ di Nagyszombat (in latino: Tyrnavia, in tedesco: Tyrnau, in slovacco: Trnava, oggi in Slovacchia), il diritto romano č costantemente presente nell’insegnamento giuridico ungherese. Il primo professore di diritto romano dell’Universitŕ di Nagyszombat fu Ádám Takács Textor, mentre i primi scritti scientifici sono legati al nome di Ernő Someting, nel cui periodo di attivitŕ (1691-1695) sono state organizzate le prime disputationes di diritto romano. Dobbiamo menzionare anche Rendek János József, al nome del quale č legato il piů antico manuale di diritto romano (1734). L’insegnamento universitario a Nagyszombat (dopo il 1777 anche a Buda, poi a Pest) si era basato per un lungo periodo sui commenti delle Istituzioni e del Digesto ad opera di autori stranieri. Nel 1829 Mihály Szibenliszt pubblicň un manuale di diritto romano in lingua latina, mentre il primo manuale in lingua ungherese fu il ‘Diritto privato romano’ (in ungherese: Római magánjog) di János Henfner (Pest 1855-1856).

Pál Hoffmann (1830-1907), seguace delle idee di friedrich Carl von Savigny, coltivň per primo il diritto romano a livello europeo. L’insegnamento del diritto romano a quell’epoca era diviso in due momenti: il corso sulle istituzioni, che comprendeva la storia ed una breve esposizione del diritto romano, ed era insegnato in 8-10 ore a settimana nel primo semestre, e il corso di Pandette, che all’inizio significava il diritto delle pandette tedesco, e che veniva insegnato in 8-12 ore a settimana nel secondo semestre.

Alajos Bozóky (1842-1919), professore dell’Accademia di diritto di Nagyvárad (in tedesco: Grosswardein, in rumeno: Oradea, oggi in Romania), scrisse il suo manuale di istituzioni e di pandette conformemente all’insegnamento del diritto romano del XIX secolo. Bozóky per un certo periodo frequentň l’Universitŕ di Heidelberg. Oltre a manuali di diritto romano, al suo nome č legato anche un saggio (1903) sul Progetto generale di diritto civile pubblicato nel 1900.

Una parte dei giusromanisti – cosě Pál Hoffmann, professore a Budapest, e Lajos Farkas (1842-1921) professore a Kolozsvár (in tedesco: Klausenburg, in rumeno: Cluj-Napoca, oggi in Romania), entrambi seguaci di Friedrich Carl von Savigny – sottolinearono l’importanza della storia del diritto, mentre altri trattavano il diritto romano sulla base della moderna dottrina delle pandette (ma non insegnavano piů il diritto delle pandette tedesco). A quest’ultima tendenza appartenevano Gusztáv Szászy-Schwarz, professore a Budapest, e Mór Kiss, professore a Kolozsvár, entrambi sostenitori delle idee di Rudolf von Jhering, che con la loro opera hanno avvicinato alla vita di tutti giorni la materia della codificazione giustinianea.

A metŕ strada tra la tendenza storica e quella dommatica troviamo Tamás Vécsey (1839-1912), professore dell’Universitŕ di Budapest. Fu di grande aiuto per gli studenti l’opera – purtroppo incompiuta – di Károly Helle (1870-1920), che trattava le fonti (fontes) del diritto romano. Altro rilevante esperto di diritto romano fu Géza Magyary (1864-1928), che insegnň diritto processuale, diritto commerciale nonché diritto cambiario[28].

Dopo la Prima guerra mondiale cessň la distinzione fra il corso delle istituzioni (in tedesco: Cursus der Institutionen) e quello delle pandette (in tedesco: Pandektenkurs), e l’insegnamento fu limitato alle sole istituzioni del diritto romano.

Il diritto romano veniva insegnato per due semestri in otto ore a settimana. Da allora l’insegnamento del diritto romano č caratterizzato dall’unione fra l’approccio storico e quello dogmatico, e dall’idea, presente anche in altri Paesi, secondo cui il materiale delle istituzioni deve essere completato con la storia del diritto e anche con certe conoscenze dommatiche, che originariamente erano presenti nel diritto delle pandette.

A questa tendenza si richiamava anche Géza Marton (1880-1957) che insegnň a Debrecen, poi dal 1937 a Budapest, e che fu un noto studioso della responsabilitŕ civile, conosciuto in tutta Europa. Il suo manuale “A római magánjog elemei” (“Elementi del diritto privato romano”), che tra il 1922 e il 1963 fu pubblicato in dieci edizioni, per quattro decenni fu la base dell’insegnamento di diritto romano presso quasi tutte le universitŕ e accademie di diritto in Ungheria. Esperto della critica interpolazionistica (in tedesco: Interpolationenkritik) fu Kálmán Személyi (1884-1946), professore a Szeged e a Kolozsvár.

Oltre ai sopraccennati docenti, prima della Seconda guerra mondiale furono professori di diritto romano Albert Kiss (1873-1937), Nándor Óriás (1886-1992), Zoltán Pázmány (1869-1948), Márton (Kajuch) Szentmiklósi (1862-1932) e Zoltán Sztehlo (1889-1976). Zoltán Pázmány e Zoltán Sztehlo si sono occupati anche della papirologia giuridica, come del resto Géza Kiss (1882–1970), che negli anni precedenti la Prima guerra mondiale fu professore di diritto romano prima a Nagyvárad, poi a Debrecen, e come Bertalan András Schwarz (1886-1953), che dopo la Prima guerra mondiale insegnň presso l’Universitŕ di Zurigo (Zürich), di Friburgo (Freiburg im Breisgau) e di Istanbul[29].

Tra i cultori ungheresi del diritto romano del secondo dopoguerra bisogna sottolineare i nomi di Károly Visky (1908-1984), Róbert Brósz (1915-1994), Elemér Pólay (1915-1988) e György Diósdi (1934-1973)[30].

Károly Visky fu uno degli esperti piů proficui e internazionalmente conosciuti tra i giusromanisti ungheresi[31]. Si occupň principalmente di questioni delle artes liberales, nonché delle conseguenze giuridiche della crisi economica dell’Impero Romano all’epoca imperiale[32].

Róbert Brósz, professore a Budapest che ha studiato anche a Roma, sottolineň l’importanza dell’analisi approfondita delle fonti di diritto romano essendo seguace del metodo della critica delle interpolazioni (Interpolationenkritik). Fu autore di una monografia sui cittadini romani non aventi pieni diritti.

Mentre l’opera di Visky e Brósz era caratterizzata dal metodo storico, quello di Elemér Pólay, professore di Szeged, č basato sul metodo dogmatico. Pólay era interessato anche alla sopravivenza (continuitŕ) del diritto romano. Egli fu coautore insieme a Róbert Brósz del manuale “Római jog” (“Diritto romano”)[33]. Infine, menzioniamo György Diósdi, professore all’Universitŕ di Budapest, che ha contribuito all’analisi delle piů importanti questioni riguardanti la proprietŕ e il contratto.

 

 

  

[1] T. Vécsey: A római jog története hazánkban és befolyása a magyar jogra. (La storia del diritto romano in Ungheria e l’influenza sul diritto ungherese.) Manoscritto, Budapest, 1877–1878; Z. Pázmány: Il diritto romano in Ungheria. Pozsony, 1913; I. Zajtay: Sur le rôle du droit romain dans l’évolution du droit hongrois. In: Studi P. Koschaker, Milano, 1954 II; Gy. Bónis: Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn. IRMAE V 10, 1964; idem: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. (L’intelligentsia conoscente il diritto nell’Ungheria prima di Mohács.) Budapest, 1971; idem: Középkori jogunk elemei. (Elementi del diritto medioevale ungherese.) Budapest, 1972; J. Zlinszky: Ein Versuch der Rezeption des römischen Rechts in Ungarn. In: Festgabe A. Herdlitczka, München—Salzburg, 1972; I. Kapitánffy: Römisch-rechtliche Terminologie in der ungarischen Historiographie des 12–14. Jh. AAntHung 23 (1975); G. Hamza: Zur Rolle des römischen Rechts in der ungarischen Rechtsentwicklung. Helikon 33/34 (1993/94) e B. Szabó: Die Rezeption des römischen Rechts bei den Siebenbürger Sachsen. PUM IX, 1994.

 

[2] J. Gerics: A korai rendiség Európában és Magyarországon. (I primi ordini in Europa e Ungheria.) Budapest, 1987; e idem: Papinianusi lex alkalmazása az 1298. évi törvényben. (L’uso della legge di Papiniano nella legge del 1298.) In: R. Várkonyi Á. Emlékkönyv. Budapest 1998; B. P. Szabó: Az európai ius commune hatásának nyomai a kora újkor magyar magánjogának fejlődésében. (Le tracce dell’influenza del ius commune europeo sullo sviluppo del diritto privato ungherese dell’era moderna.) In: Facultas nascitur. (red. Szabadfalvi J.) Miskolc, 2001 p. 433–448.

 

[3] G. Hamza: Szent István törvényei és a iustinianusi jog. (Le leggi di Santo Stefano e il diritto giustinianeo.) JK 51 (1996); M. Jánosi: Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-korban. (La legislazione ungherese nell’era degli Arpád.) Szeged, 1996; A. Wolff: Gesetzgebung in Europa 1100 – 1500. Zur Entstehung der Territoralstaaten. München, 1996 e Szent István és Európa. (Santo Stefano e l’Europa.) (red. G. Hamza) Budapest, 2001.

 

[4] Vedi K. Visky: A római magánjog nyomai a magyar földön talált római kori feliratos emlékeken. (Le tracce del diritto privato romano sulle iscrizioni dell’era romana trovate in Ungheria.) JT V, 1983.

 

[5] L. Wahrmund: Die ” Summa de ordine iudiciario” des Magister Damasus. Aalen, 1962.

 

[6] Per quanto riguarda il pellegrinaggio degli studenti ungheresi alle universitŕ europee vedi B. Szabó: Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a XVI—XVII. században készített disputatióinak (dissertatióinak) elemzéséhez (Studio sull’analisi delle disputationes (dissertationes) degli studenti ungheresi scritte alle universitŕ straniere nei secoli XVI‒XVII) (PUM VIII 5). Miskolc, 1993. Sugli inizi dell’insegnamento superiore in Ungheria vedi A. Csizmadia: A pécsi egyetem a középkorban. (L’Universitŕ di Pécs). Budapest, 1965.

 

[7] Gy. Bónis: Uzsai János Ars Notaria-ja. (La Ars Notaria di János Uzsai) Filológiai Közlöny 6 (1961).

 

[8] G. Wenzel: Magyarország városai és városi jogai a múltban és jelenben. (Le cittŕ dell’Ungheria e i diritti delle cittŕ nel passato e nel presente.) In: Értekezések a társadalomtudományok köréből. Budapest, 1878.; K. Mollay: Bevezetés. Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssamlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn. Budapest, 1959; K. Gönczi: Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsentwicklung im spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen. Frankfurt am Main, 1997. Č da notare che il Rechtsbuch di Buda ha una struttura simile a quella delle istituzioni conosciute nel diritto romano. Rispetto alla diffusione dei Rechtsbücher tedeschi in Europa Orientale vedi:  G. Schubart-Fikentscher: Die Verbreitung der deutschen Stadtrechte in Osteuropa. Weimar, 1942.

 

[9] I. Király: Pozsony város joga a középkorban. (Il diritto della cittŕ Pozsony nel medioevo.) Budapest, 1894.

 

[10] J. Moór: Les diverses sources du droit, leur equilibre et leur hierarchie dans le systčme juridique hongrois. In: Acta Juris Hungarici 1 (1932) p. 148–159; I. Zajtay: La permanance des concepts du droit romain dans les systčmes juridiques contintentaux. RIDC 18 (1966) p. 353–363 (=In: I. Zajtay: Beiträge zur Rechtsvergleichung. Tübingen, 1976. Eingeleitet und hrsg. lasciare in tedesco? “hrsg.” compare spesso nelle note. v. K. F. Kreuzer. p. 42–53); A. Földi: A római személyi és családi jog hatása a Tripartitumra. (L’influenza del diritto romano delle persone e familiare sul Tripartitum.) JK 48 (1993); idem: Werbőczy és a római jog. (Werbőczy e il diritto romano.) In: Degré A. Emlékkönyv, Budapest, 1995; G. Hamza: Werbőczy Hármaskönyvének jogforrási jellege. (Il carattere di fonte di diritto del Tripartitum di Werbőczy.) JK 48 (1993) e idem: A Tripartitum mint jogforrás. (Il Tripartitum come fonte di diritto) In: Degré A. Emlékkönyv, Budapest, 1995; Hamza G. (editore): Tanulmányok Werbőczy Istvánról. Budapest, 2001.

 

[11] Nella letteratura si hanno dubbi riguardo alla persona dell’autore, dato che il nome Raymundus compare solamente nei manoscritti di Cracovia del 1506. Vedi E. Seckel: Über die „Summa legum” des Raymund von Wiener-Neustadt, Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter. Tübingen, 1898 I.; A. Gál: Die „Summa legum brevis, levis et utilis„ des sog. Doktor Raymundus von Wiener Neustadt. Weimar, 1926 e Gy. Bónis: Der Zusammenhang der „Summa Legum” mit dem „Tripartitum”. Studia Slavica Hungarica XI, Budapest 1965.

 

[12] J. A. Tomaschek: Über eine in Österreich in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts geschriebene Summa legum und ihr Quellenverhältnis zu dem Stadtrechte von Wiener-Neustadt und dem Werbőczischen Tripartitum. In: Sitzungsberichte der phil-hist. Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 1884; B. Schiller: A Hármaskönyv egyik állítólagos főforrásáról. Budapest, 1908; E. Besta: Le relazioni fra la cd. Summa Raymundi e la letteratura giuridica italiana. Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche 1927; Gy. Bónis: Zusammenhang der Summa Legum mit dem Tripartitum. In: Studia Slavica Hungarica, 1965; K. Rebro: I manoscritti della Summa Legum Raimundi Parthenopei in Slovacchia. In: Atti del Convegno Internazionale di Studi Accursiani. Bologna, 1963. III. vol. Milano, 1968 e idem: Eine weitere Handschrift der Summa Legum Raymundi. In: Festschrift H. Lentze. Innsbruck, 1969.

 

[13] A. Degré: Elemente des römischen Rechts im Vermögensrecht der ungarischen Leibeigenen. In: Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts. Szeged, 1970; K. K. Klein: Der Humanist und Reformator Johannes Honter. Sibiu, 1935 e B. Szabó: Johannes Honterus. In: Magyar jogtudósok I. (red. G. Hamza) Budapest, 1999 p. 13-40.

 

[14] Nella legge n. XLIII dell’anno 1542 riguardante la constatazione del padre č nettamente ritrovabile l’influenza del SC Plancianum originario dall’epoca dell’imperatore Tito Flavio Vespasiano (69-79); vedi T. Vécsey: Az 1542. évi pozsonyi országgyűlés 43-ik törvénycikkelye. (L’articolo 43 di legge della Dieta di Presburgo del 1542.) Századok XLIII (1909).

 

[15] E. Böszörményi-Nagy: Das ungarische Erbrecht zur Zeit des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848-1944. (Hrsg. von A. Csizmadia und K. Kovács) Budapest, 1970 p. 413-429; E. Pólay: A pandektisztika és hatása a magyar magánjogtudományra. (La Pandettistica e la sua influenza sulla scienza del diritto privato ungherese.) AUSz 23, 6 (1976); J. Zlinszky: Wissenschaft und Gerichtsbarkeit. Quellen und Literatur der Privatrechtsgeschichte Ungarns im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1997. Rispetto a Ignác Frank vedi L. Villányi Fürst: In: Jogi professzorok emlékezete. Budapest 1935. Rispetto a Gusztáv Wenzel vedi T. Balázs, AnnUB 31 (1990). Su Gusztáv Szászy-Schwarz vedi K. Szladits: Magyar jogászegyleti értekezések. Kecskemét, 1934. Rispetto a Elemér Balogh vedi G. Hamza: Balogh Elemér. (Elemér Balogh.) In: Magyar Jogtudósok I. (red. G. Hamza) Budapest, 1999 p. 137-146.

 

[16] A. Dauscher: Das ungarische Civil- und Strafrecht nach den Beschlüssen der Judex-Curial Conferenz. Wien, 1862; R. Dell’Adami: Az anyagi magánjog codificatiója. (La codificazione del diritto privato materiale.) In: A nemzeti eredet problémája. Budapest, 1877; Magánjogi codificatiónk és régi jogunk. (Le nostre codificazioni di diritto privato e il nostro diritto antico.) I. Budapest, 1885; Entwurf des ungarischen Erbrechts. (umgearbeitet von I. Teleszky.) Budapest, 1887; A. Meszlény: Magánjogpolitikai tanulmányok, különös tekintettel a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére. (Saggi sulla politica del diritto privato, con particolare attenzione al progetto del codice civile generale ungherese.) Budapest, 1901; G. Szászy-Schwarz: A magánjogi törvénykönyvről. Tanulmányok és bírálatok. (Sul codice di diritto privato. Studi e critiche.) Budapest, 1909; L. Asztalos: Entwicklung der ungarischen Privatrechtswissenschaft im Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848–1944. (hrsg. von A. Csizmadia — K. Kovács). Budapest, 1970 p. 21–39; Z. Bernáth: Besitz und Besitzschutz im Spiegel der ungarischen Rechtsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den letzten hundert Jahren. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848–1944. (hrsg. von A. Csizmadia — K. Kovács). Budapest, 1970 p. 209–223; F. Mádl: Kodifikation des ungarischen Privat- und Handelsrechts im Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848–1944. (hrsg. von A. Csizmadia — K. Kovács). Budapest 1970 p. 87–119; E. Weiss: Die Entwicklung des Vertragsrechts im Lichte der ungarischen zivilrechtlichen Kodifikationsarbeiten. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848–1944. (hrsg. von A. Csizmadia — K. Kovács). Budapest, 1970 p. 285–298; V. Peschka: Theoretische Grundlagen der ungarischen Privatrechtswissenschaft im Zeitalter des Dualismus. In: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa, 1848–1944. (hrsg. von A. Csizmadia — K. Kovács). Budapest, 1970 p. 5–20; A. Csizmadia: Ungarische zivilrechtliche Kodifikationsbestrebungen im Reformzeitalter. Rechtsgeschichtliche Abhandlungen VI, Budapest, 1974; I. Basa: A kereskedelmi jogi kártérítés hatása a magánjogi kártérítésre Magyarországon a Millennium idején. (L’influsso del risarcimento di danno del diritto commerciale sul risarcimento di danno del diritto privato in Ungheria nell’epoca del Millennio.)  ÁJ 38 (1996–1997) p. 53–72 e U. Harmat: Ehe auf Widerruf? Der Konflikt um das Eherecht in Österreich 1918–1938. IC Sonderheft 121 (1999) p. 116–124.

 

 

[17] É molto istruttivo ricordare l’influenza della Pandettistica tedesca sulla responsabilitŕ obbiettiva (non basata sulla colpevolezza). Il progetto del 1900 basato sul BGB tedesco – seppure non attraverso una traduzione letterale del codice – regolava la responsabilitŕ in base alla colpevolezza. Il progetto del 1913 seguiva il secondo progetto del BGB (del 1887) e cosě riconosceva il risarcimento obbiettivo. Il Progetto di Codice di Diritto Privato del 1928 segue il secondo progetto del BGB in base alla responsabilitŕ secondo i principî dell’equitŕ, dato che rende possibile il risalto sussidiario della responsabilitŕ obbiettiva.

 

[18] Ch. Szladits: Le projet de Code Civil Hongrois. In: Acta Juris Hungarici 1 (1932) p. 213–221.

 

[19] A. Földi: Polgári jogunk és a római jog. (Il nostro diritto civile e il diritto romano.) AUB 28 (1986) p. 7–26.

 

[20] A. Földi - J. Szájer: Római jogi reminiszcenciák civilisztikai oktatásunkban. (Reminiscenze di diritto romano nel nostro insegnamento di civilistica.) JK 40 (1985).

 

[21] Z. M. Mihaly: The Role of the Civil Law Institutions in the Management of Communist Economies: The Hungarian Experience. AJCL 8 (1959) p. 310-328; K. Grzybowski: Reform of Civil Law in Hungary, Poland, and the Soviet Union. AJCL 10 (1961) p. 253–265; N. Fesztl - L. Tamás: Az új gazdasági mechanizmus polgári jogi vonatkozásának néhány problémája. (Alcuni problemi della relazione del diritto civile e rispetto al nuovo meccanismo economico.) Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. 54 (1969) p. 3-36; Gy. Eörsi: A jogfejlődés útjai a polgári jogban. (Le tendenze dello sviluppo del diritto civile.) Gazdaság- és Jogtudomány MTA IX. Osztályának Közleményei. 8 (1974) p. 13-26; F. A. Gabor: Socialist Economic Reform in Progress: A New Legal Framework for Enterpreneurship in Hungary. Review of Socialist Law 2 (1982) p. 153-168 e L. Vékás: Zivilrecht. In: Südosteuropa-Handbuch. Bd. 5. Ungarn. (hrsg. von K. D. Grothusen). Göttingen, 1987 p. 250-263.

 

[22] Á. Tóth: Az utóöröklésről. (Sulla successione posticipata.) Közjegyzők Közlönye 5 (2001) p. 3–15 e Á. Boóc: Az utóöröklés a római jogban, javaslattal a jövőbeni magyar szabályozásra. (La successione posticipata nel diritto romano, proposta per il futuro regolamento ungherese.) Közjegyzők Közlönye 6 (2002) p. 3–18.

 

[23] A. Földi: A jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig. (Il principîo di buona fide e di onestŕ. Studio sulla storia dell’istituto dal diritto romano fino al giorno d’oggi.) Budapest, 2001.

 

[24] G. Hamza: Evoluzione del sistema giuridico e riforme economiche nell’esperienza ungherese. In: Annali dell’Istituto di Studi Europei „Alcide De Gasperi”, vol. 9. 1989 p. 189–195. e idem: Il diritto romano e lo sviluppo del diritto privato ungherese. In: Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca. IV. Napoli, 2001 p. 353–364.

 

[25] F.A. Gabor: The Quest for Transformation to a Market Economy: Privatization and Foreign Investment in Hungary. Vanderbilt Journal of Transnational Law. 24 (1991) p. 269–303; G. Hamza: General Trends of Codification of Civil (Private) Law in Central and Eastern Europe. AnnUb 39–40 (1998–1999) p. 13–24; L. Vékás: Über die Neugestaltung des ungarischen Zivilrechts. In: Festschrift für U. Drobnig. Tübingen, 1998 p. 713–724; L. Vékás: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. (Questioni teoretiche del nuovo Codice civile ungherese.) Budapest, 2001; L. Vékás: Egy új polgári törvénykönyv időszerűsége. (L’attualitŕ di un nuovo codice civile.) Magyar Tudomány 46 (2001) p. 1396–1403; Privatrechtsreform in einem Transformationsland. In: Aufbruch nach Europa. 75 Jahre Max-Planck Instituts für Privatrecht. (hrsg. von J. Basedow et alii). Tübingen, 2001 p. 1049-1064 e G. Hamza: Jogharmonizáció Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. (Armonizzazione del diritto in Ungheria con riferimento all’adesione dall’Unione Europea.) In: G. Hamza: „Nem akarunk csonka Európát...” Politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék. Budapest, 2002 p. 197–203.

 

[26] Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója. (Il concetto del nuovo Codice civile ungherese) Magyar Közlöny n. 2002/15/II. Pubblicato in base al decreto governativo 1009/2002 (I. 31.).

 

[27] I. Zajtay: Sur le rôle du droit romain dans l’évolution du droit hongrois. In: Studi in memoria di P. Koschaker. II. Milano, 1954 p. 181–211; M. Móra: Über den Unterricht des römischen Rechts in Ungarn in den letzten hundert Jahren. RIDA 11 (1964); E. Pólay: A római jog oktatása a két világháború között Magyarországon (1920–1944). (L’insegnamento del diritto romano tra le due Guerre mondiali in Ungheria (1920–1944).) Szeged, 1972 e G. Hamza: A római jog oktatásának és művelésének történetéhez egyetemünkön. (Contributi alla storia dell’insegnamento e dello studio del diritto romano presso la nostra universitŕ.) AUB 26 (1984) p. 23–62.

 

[28] Su Pál Hoffmann e Tamás Vécsey vedi G. Hamza (red.): Magyar jogtudósok, I. (Giurisperiti ungheresi I.) Budapest, 1999.

 

[29] Su Géza Marton vedi G. Hamza (red.): Tanítványok Marton Gézáról. (Allievi su Géza Marton.) Budapest, 1981 e J. Zlinszky In: G. Hamza (red.): Magyar jogtudósok I. (Giurisperiti ungheresi I) Budapest, 1999; su Nándor Óriás vedi Gy. Gátos, JK 47 (1992); su Zoltán Pázmány vedi A. Pókecz-Kovács, In: G. Hamza (red.): Magyar jogtudósok II. (Giurisperiti ungheresi II) Budapest, 2001; su Bertalan Schwarz András vedi G. Hamza, JK 34 (1979) e in G. Hamza (red.): Magyar jogtudósok I. (Giurisperiti ungheresi I) Budapest, 1999; su Zoltán Sztehlo vedi E. Pólay JK 31 (1976).

 

[30] Su Károly Visky vedi G. Hamza, JK 39 (1984); su Róbert Brósz vedi A. Földi (red.): Flosculi professori R. Brósz oblati, Budapest 1990 e G. Hamza, JK 49 (1994); su Elemér Pólay e György Diósdi vedi G. Hamza, AnnUB 32 (1991) e JK 39 (1984) e G. Hamza (red.): Magyar jogtudósok I. (Giurisperiti ungheresi I) Budapest, 1999 e Magyar jogtudósok II. (Giurisperiti ungheresi II) Budapest, 2001.

 

[31] Qui notiamo che Károly Visky dopo il 1949 venne allontanato dalla cattedra universitaria per motivi politici, e fu costretto a operare come giurista nella prassi. A partire dagli anni Settanta lavorň come giudice della Sezione del diritto economico del Tribunale Supremo di Cassazione ungherese.

 

[32] Su Visky vedi ancora G. Hamza: Károly Visky. Nota biografica (1908-1984). In: Roberto De Ruggiero – Salvatore Riccobono – Filippo Vassalli: Lezioni. Scuola di Diritto Romano e Diritti Orientali 1930 – 1932 raccolte da Károly Visky. In appendice Il Cristianesimo e il regolamento del divorzio nel diritto delle Novelle (Tesi di Diploma 1932 di Károly Visky) (A cura di G. Hamza, Introduzione di O. Diliberto, Trascrizione e note al testo di L. Migliardi Zingale), In: Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Universitŕ degli Studi di Roma „La Sapienza”. Jovene Editore, Napoli, 2015. p. 9-15.

 

[33] La prima edizione del manuale di Róbert Brósz e Elemér Pólay fu pubblicata nel 1967. Qui menzioniamo che uno dei coautori del primo volume del manuale era anche il noto canonista e processualista Mihály Móra (1908-1967).