N. 8 – 2009 – Zabłocki-CV

 

Jan Zabłocki

 

 

Jan Zabłocki – ul.Warchalowskiego 6 m. 45 – 02–776 Warszawa – e-mail: jan@ zabloccy.pl

 

-        Nato il 20 ottobre 1944 a Żarnówka nei pressi di Maków Podhalański.

-        Laureato nel 1972 con il Prof. Henryk Kupiszewski, presentando una tesi di laurea dedicata all'Actio de pauperie.

-        Dal 1972 assistente e dal 1980 aggiunto (professore associato) presso la Cattedra di Diritto Romano nella Facoltà di Diritto Canonico all'Accademia di Teologia Cattolica di Varsavia.

-        Dopo aver conseguito nel 1980 con il Prof. H. Kupiszewski il  dottorato di ricerca con una dissertazione dedicata al Commodato nel diritto romano classico - nominato professore associato presso la medesima Cattedra.

-        Nel 1990 ha conseguito la veniam legendi in diritto romano con una monografia sulle Competenze dei patres familias e delle assemblee popolari in materia di famiglia alla luce delle Noctes Atticae di Aulo Gellio.

-        Dal 1994 professore extraordinario e direttore della Cattedra di Diritto Romano dell’Accademia di Teologia Cattolica di Varsavia.

-        Dal 1999 professore ordinario. Titolare della Catedra di Diritto Romano Università «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia.

-        2000-2002 vice-preside della Facoltà di Giurisprudenza Università «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia.

-        Dal 2001 Direttore generale della rivista giuridica: Zeszyty Prawnicze (Quaderni Giuridici).

-        Insieme con Maria Zabłocka ha tradotto per la prima volta in lingua polacca il testo delle XII Tavole: Ustawa XII Tablic. Tekst – tłumaczenie – objaśnienia (La legge delle XII Tavole – Testo – traduzione – commento), Warszawa 2000.

-        Nel anno 1999 ha scritto una monografia:  Rozważania o procesie rzymskim w «Noctes Atticae» Aulusa Gelliusa (Discorsi sul processo romano in «Noctes Atticae» di Aulo Gellio, Warszawa  1999.

-        Ha scritto manuale (insieme con Anna Tarwacka) Publiczne prawo rzymskie (Diritto  pubblivo romano), Waszawa 2005,  

-        Le sue ricerche si concentrano attualmente sul diritto romano pubblico nonche fonti romane del diritto europeo.

 

 

Pubblicazioni

 

I.   Monografie:

1.    Użyczenie w klasycznym prawie rzymskim, Warszawa 1980, ss. 193 maszynopisu.

2.    Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa. Rozprawa habilitacyjna, War­szawa 1990, ss. 183, rias.

¨   Rec.: F. Lucrezi, «Labeo. Rasegna di diritto romano» 36, 1990 fasc.3, s. 397-398.

¨   Rec.: H. Kupiszewski, «Prawo Kanoniczne» 34, 1991 nr 1-2, s. 171-175.

¨   Rec.: F. Mercogliano, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici» 18,1991, s. 643;

¨   Rec.: I. Piro, «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico» 42, 1991, s. 418.

¨   Rec.: M. Morabito, «Revue Historique de Droit Français et Etranger» 70, 1992 nr 1, s. 125.

3.    Rozważania o procesie rzymskim w Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999, ss. 190, rias.

¨   Rec. K. Warchałowski, «Roczniki Nauk Prawnych. Prawo» 12.1 (2002), s. 317-320.

 

II. Opracowanie źródeł:

1. Ustawa XII Tablic. Tekst – tłumaczenia – objaśnienia, Warszawa 2000, ss. 81(wspólnie z M. Zabłocką); wyd. 2, Warszawa 2003.

¨   Rec.: M. Kuryłowicz, «Palestra» 44, 2000 nr 11-12, s. 156-158.

¨   Rec: M. Kuryłowicz, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 53, 2001 z.  2, s. 233-236.

¨   A. Pikulska-Robaszkiewicz, «Revue Historique de Droit Français et Etranger» 79, 2001 nr 2, s. 225-226.

¨   P. Niczyporuk – F. Wycisk, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 1, 2001 nr 3, s. 342-350.

¨   A.R. Jurewicz, «Studia Prawnoustrojowe» 6, 2006, s. 269-270.

 

 

III. Podręczniki:

1. Publiczne prawo rzymskie (wspólnie z A. Tarwacką). Skrypt wraz z wyborem źródeł, Warszawa 2005, ss. 181.

¨   Rec.: M. Kuryłowicz, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 57, 2005 z.  1, s. 408-410.

¨   Rec:  J. Sondel, «Palestra» 50.9-10 (2005), s. 158-161.

 

IV. Artykuły:

1.    Commodatum rei suae, «Prawo Kanoniczne» 24, 1981 nr 3-4, s. 257-264, rés.

2.    Commodare habitationem, «Prawo Kanoniczne» 25, 1982 nr 3-4, s. 199-209, rés.

3.    Korzystanie z rzeczy użyczonej w prawie rzymskim, «Prawo Kanoniczne» 26, 1983 nr 3-4, s. 181-212, rés.

4.    ‘Actio commodati w prawie rzymskim, «Prawo Kanoniczne» 27, 1984, nr 3-4, s. 197-222, rés.

5.    Sacrorum detestatio w prawie rzymskim, «Prawo Kanoniczne» 29, 1986 nr 1-2, s. 265-282, rés.

6.    Consortium ercto non cito w Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, «Prawo Kanoniczne»» 31, 1988 nr 3-4, s. 271-182, Sum.

7.    Si mulier vinum bibit condemnatur, «Prawo Kanoniczne» 32, 1989 nr 1-2, s. 223-232, Sum.

8.    Appunti sulla sacrorum detestatio, «Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano» 92-93, 1989-1990 [wyd.1993], s. 523-541.

9.    Appunti sul «testamentum mulieris», «Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano» 94-95, 1991-1992 [wyd.1994], s. 157-179.

10. Leges de plebiscitis, «Prawo Kanoniczne» 35, 1992  nr 1-2, s. 237-246, rias.

11. In decem mensibus gigni hominem, «Prawo Kanoniczne» 35, 1992 nr 3-4, s. 197-210, Sum.

12. Si morbus aevitasve vitium escit,  «Prawo Kanoniczne» 37, 1994 nr 3-4, s. 47-57, Sum.

13. Talion w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa,  «Prawo Kanoniczne» 38, 1995 nr 3-4, s. 231-244, Sum.

14. Rodzina rzymska w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, Prawo, epigrafika, sztuka. Praca zbiorowa pod redakcją Juliusza Jundziłła, Bydgoszcz 1995, s. 45-57, Sum.

15. Iudex qui iuravit sibi non liquere, «Prawo Kanoniczne» 39, 1996 nr 3-4, s. 215-226,  Sum.

16. The Image of a Roman Family in Noctes Atticae by Aulus Gellius, «Pomoerium. Studia et Commentarii Ad Orbem Classicum Spectantia» 2, 1996, s. 47-58.

17. Henryk Kupiszewski, professore dell’Accademia di Teologia Cattolica di Varsavia, [w:] Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, s. 25-33.

18. Postumus w  Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, «Prawo Kanoniczne»  40, 1997 nr 1-2, s. 255-262,  Sum.

19. Diritto romano nella Facoltà di Diritto Canonico della Accademia di Teologia Cattolica di Varsavia, [w:] VII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e d’Italia, Università di Roma «La Sapienza» 3-5 dicembre 1998, s. 1-10.

20. Małżeństwo konkordatowe, «Studia Iuridica» 37,1999, s.191-206.

21. Appunti sull’officium iudicis nella Noctes Atticae’,  [w:] Au-delà des fontierès. Mélanges de droit romain offers à Witold Wołodkiewicz, II, Varsovie 2000, s.1115-1126.

22. Ze studiów filozofii Aulusa Gelliusa w Atenach, [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemuin memoriam’, pod red. Anny Pikulskiej-Robaszkiewicz, Łódź 2000, s. 465-474, rias.

23. Procedura esecutiva nella legge delle XII tavole, [w:] VIII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e d’Italia, «Le persone nel sistema del diritto romano. La difesa dei debitori. Lo studio e l’insegnamento del diritto romano», Vladivostok, 3-7 ottobre 2000, Vladivostok 2000, s. 1-27.

24. Zgoda małżeńska w prawie rzymskim, [w:] ‘Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 303-312.

25. Postępowanie egzekucyjne w ustawie XII tablic, [w:] Czynić sprawiedliwość w miłości. Księga pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi Prymasowskiej, Zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Warszawa 2001, s. 310-334.

26. Illeciti delle donne romane, «Ius Antiquum – Drewnee Prawo» 1 (8) 2001, s. 75-80.

27. Prof. dr hab. Henryk Kupiszewski (1927-1994), prawnik, [w:] Ocalić od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie we wspomnieniach wychowanków,  Warszawa 2002, s. 90-95.

28. Il giurista del dopo Duemila. Appunti polacchi, [w:] Convengo internazionale. “Flaminio Mancaleoni (1867-1951) e gli studi di diritto romano tra ottocento e novecento. Prospettive nel XXI secolo”,  «Diritto @ Storia» 1 (2002).

29. Ex bona fide nella formula del comodato, [w:] Il Ruolo della bona fede oggettiva nell’esperirnza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, (Padova – Venezia – Treviso, 14-15-16 giugno 2001) a cura di Luigi Garofalo, IV, Milano 2003, s. 453-463.

30.  Patria communis i społeczności lokalne, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - Idee - Prawo, Białystok 2003, s. 129-132.

31. Klauzula ex bona fide w fomułce komodatu, «Zeszyty Prawnicze» 3.2 (2003), s.343-355, Sum.

32. Ecclesia vivit lege romana’, [w:] Giovanni Paolo II. La vie della giustizia. Ommaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari, Roma 2003, s. 119-120.

33. Leges de plebiscitis’. Equiparazione i plebiscita ai leges’, [w:] Forum Romanum. Doklady III mieżdunarodnoj konferencji. ‘Rimskoe czastnoe i publicznoe pravo: Moskva 2003, s. 15-18.

34. Prawo rzymskie na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, [w:] ‘Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum,. Księga pamiątkowa dedykowana ks.prof.dr hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2004, s.671-688, rias.

35. Capacità giuridica del nascituro nel diritto civile polacco, «Revista de Doctrina. ‘Ius Commume omnium’» 2005 nr 1. [(La Plata), wyd. w formie elektronicznej: www.iuscommune omnium.com.ar/]

36. Consensus facit nuptias’, [w:] Marriage. Ideal – Law – Practice. Procedings of a conference held in memory of Henryk Kupiszewski, Warsaw 2005, [wyd. 2006] s. 235-247)

37. Adrogatio в римском праве, [w:] Римское частное и публичное право: многовековой опыт развития европейского права. IV Международная конфернция по римскому праву, Москва-Иваново (Суздаль), 25-30 июня 2006 г., Иваново 2006, s. 114-118.

38. La pena del taglione nel diritto Romano, [w:] ‘Fides, humanista, ius’, Studii in onore di Luigi Labruna, VIII, Napoli 2007, s. 5990-6009 [artykuł w j. włoskim].

39. The Intellectual Background of Aulus Gellius, w: «Diritto@Storia»nr 6 (=http://WWW.dirittoestoria.it/6/Tradizion-romana/Zablocki-Jan-Intellectual-background-Aulus-Gellius… 2008-04-01.

40. Adrogationel dirito romano, [w:] ‘Ut magis leges sapereStudia i prace deddykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiatą rocznicę pracy naukowej, pod red. Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej i Andrzeja Kremera, Kraków 2008, s. 719-732, streszcz.

41. Adrogatio w prawie rzymskim, [w:] Trosce o rodzinę. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej,  Warszawa 2008, s. 599-615.

42. Rzymskie Studia Aulusa Gelliusa, «Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo» 305 (2008). Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, pod. Red. A. Koniecznego, s. 425-433.  Zsfg.

43. Consortium vitae’, [w:] ‘Finis legis Christus’. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, j. Krajczyński, II, Warszawa 2009, s. 1327-1335.

 

V. Recenzje:

1.    Rec. (Pierluigi Zannini, Spunti critici per una storia delcommodatum’, Milano 1983), «Prawo Kanoniczne» 28, 1985 nr 1-2, s. 232-234.

2.    Rec. (Francesco De Martino, Diritto privato e società romana, Roma 1982), «Prawo Kanoniczne» 28, 1985 nr 3-4, s. 320-321.

3.    Rec. (Leo Peppe, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana, Milano 1984), «Prawo Kanoniczne» 29, 1986 nr 3-4, s. 295-297.

4.    Rec. (Słownik kultury antycznej. Grecja. Rzym. Pod red. Lidii Winniczuk, wyd. IV, Warszawa 1986), «Prawo Kanoniczne» 30, 1987 nr 3-4, s. 298-301.

5.    Rec. (Sebastiano Tafaro, ‘Pubeseviripotensnella esperienza giuridica Romana, Bari 1988), «Prawo Kanoniczne» 35, 1992 nr 1-2, s. 271-273.

6.    Rec. (Andrzej Sokala, ‘Lenociniumw prawie rzymskim, Toruń 1992), «Prawo Kanoniczne» 36, 1993 nr 1-2, s. 261-263.

7.    Rec. (Władysław Bojarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala, Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego, red. Władys­ław Bojarski, Toruń 1990), «Prawo Kanoniczne» 36, 1993 nr 1-2, s. 247-250.

8.    Rec. (Luigi Garofalo, Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana, Padova 1990), «Prawo Kanoniczne» 36, 1993 nr 3-4, s. 209-211.

9.    Rec. (Adam Łukaszewicz, ‘Aegyptiaca Antoniniana’. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216), Warszawa 1993), «Prawo Kanoniczne» 37, 1994 nr 1-2, s. 271-273.

10. Rec. (Harold Ramon Gavernet, Mario Antonio Mojer, El Romano – La Tierra – Las Armas. Evolucion historica des las Instituciones del Derecho Romano, La Plata 1992), «Prawo Kanoniczne» 37, 1994 nr 3-4, s. 285-287.

11. Rec. (Michael Peachin, ‘Iudex vice Caesaris’. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate = Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien, Bd.XXI), Stuttgart 1996), «The Journal of Jouristic Papyrology» 26, 1996, s. 211-213.

12. Rec. (Maria Laura Astarita. La cultura nelleNoctes Atticae’. Centro di studi sull’antico cristianesimo, Università di Catania, Catania 1993), «Prawo Kanoniczne» 40, 1997 nr 1-2, s. 310-312.

13. Rec. (Roberto Fiori), ‘Homo Sacer’. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico religiosa, Università di Roma «La Sapienza». Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente e Mediterraneo, Jovene Editore, Napoli 1996), «Prawo Kanoniczne» 42, 1999 nr 3-4, s. 259-262.

14. Rec. (Krzysztof Amielańczyk, Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006), «Zeszyty Prawnicze» 7.2 (2007), s. 355-363.

15. Rec. (Renata Świrgoń-Skok, Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego), Rzeszów 2007, ss.196) «Zeszyty Prawnicze» 8.1 (2008), s. 395-399.

 

          VI. Sprawozdania. Nekrologi.

1.    Wykład Prof. Sebastiano Tafaro, «Prawo Kanoniczne» 34, 1991 nr 3-4, s. 285-286.

2.    Giornata italo-polacca di diritto romano a Jeziory Małe, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici» 21, 1993, s. 653.

3.    Henryk Kupiszewski (1927-1984), «Prawo Kanoniczne» 37, 1994 nr 3-4, s.  3-6.

4.    Giornate italo-polacche di diritto romano a Zajączkowo, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici» 23, 1995, s. 707.

5.    Henryk Kupiszewski *13.1.1927 3.4.1984, «Orbis Iuris Romani» 3, 1997, s. 117-120.

6.    Prawo rzymskie ponad granicami (Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy naukowej Profesora Witolda Wołodkiewicza), «Palestra» 44.7-8 (2000), s. 199-203.

7.    VIII Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e d’Italia. Vladivostok 5-7 ottobre 2000, «Zeszyty Prawnicze» 1, 2001, s. 191-195 [= Materiali 4 - VIII  Colloquio die romanisti dell’Europa centro-orientale e d’Italia, Vladivostok, 5-7 ottobre 2000, Roma 2002, s. 81-85].

8.    VIII Kolokwium Romanistów Europy Centralno-Wschodniej i Włoch we Władywostoku, 5-7 października 200 r. -  Studio e insegnamento del diritto romano. La persona nel sistema del diritto romano. La difesa dei debitori, «Studia Iuridica» 40, 2002, s. 309-312.

9.    I Sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego, Warszawa 12-24 września 2001 roku, «Zeszyty Prawnicze» 2.1 (2002), s.203-206.

10. Nadanie Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu Doktora honoris causa wszystkich dyscyplin Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, «Zeszyty Prawnicze» 2.1 (2002), s. 215-224.

11. Diritto romano pubblico e privato. L’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo. III Miedzynarodowa Konferencjacja Romanistów w Jaroslawlu i Moskwie w dniach 25-30 czerwca 2003 roku,«Verba Legis» 2003 nr 4, s. 12.

12. Profesor Tomasz Dybowski, «Zeszyty Prawnicze» 3.2 (2003), s. 9-13.

13. Bibliografia publikacji Profesora Tomasza Dybowskiego, «Zeszyty Prawnicze» 3.2 (2003), s. 14-20.

14. Diritto romano pubblico e privato. L’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo. III Miedzynarodowa Konferencjacja Romanistów w Jaroslawlu i Moskwie w dniach 25-30 czerwca 2003 roku, «Zeszyty Prawnicze» 4.1 (2004), s.273-274).

 

VII. Redagowanie (Redaktor Naczelny):

1.  Zeszyty Prawnicze[UKSW], 1 (2001).

2.  Zeszyty Prawnicze[UKSW], 2.1 (2002).

3.  Zeszyty Prawnicze[UKSW], 2.2 (2002).

4.    Zeszyty Prawnicze[UKSW], 3.1 (2003).

5.    Zeszyty Prawnicze[UKSW], 3.2 (2003).

6.    Zeszyty Prawnicze[UKSW], 4.1 (2004).

7.    Zeszyty Prawnicze[UKSW], 4.2 (2004).

8.    Zeszyty Prawnicze[UKSW], 5.1 (2005).

9.    Zeszyty Prawnicze[UKSW], 5.2 (2005).

10. Zeszyty Prawnicze[UKSW], 6.1 (2006).

11. Zeszyty Prawnicze[UKSW], 6.2 (2006).

12. Zeszyty Prawnicze[UKSW], 7.1 (2007).

13. Zeszyty Prawnicze[UKSW], 7.2 (2007).

14. Zeszyty Prawnicze[UKSW], 8.1 (2008).

15. Zeszyty Prawnicze[UKSW], 8.2 (2008).

16. Zeszyty Prawnicze[UKSW], 9.1 (2009).