Anna Tarwacka

 

Tarwacka-Xiamen, pazdziernik-2010 347 - Copia

 

Dr hab. Anna Tarwacka prof. UKSW

e-mail: a.tarwacka@uksw.edu.pl

Katedra Prawa Rzymskiego

Wydział Prawa i Administracji UKSW

ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17

01-938 Warszawa

 

- Nata il 23 maggio 1978 a Warszawa.

- Laureata nel 2001 in filologia classica con la Professoressa Małgorzata Borowska, presentando una tesi di laurea intitolata Prendi le tue cose e va via. I ripudi a Roma dalla monarchia fino al principato. Nel 2003 laureata in giurisprudenza con la Professoressa Maria Zabłocka presentando una tesi intitolata Novmo"’ oppure ‘lex’? Il diritto nella commedia ‘Menaechmi’ di Plauto.

- Dal 2001 assistente e dal 2008 professore aggiunto presso la Cattedra di Diritto Romano nella Facoltŕ di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Universitŕ «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia.

- Dopo aver conseguito nel 2008 con il Professore Jan Zabłocki il dottorato di ricerca con una dissertazione dedicata alla Pirateria nella luce del diritto romano - nominata professore aggiunto presso la medesima Cattedra.

- Nel anno 2009 ha pubblicato una monografia: Romans and Pirates: Legal Perspective, Warszawa 2009.

- Nel 2013 ha conseguito veniam legendi con una monografia Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie, Warszawa 2012 [Aspetti giuridici della censura nell’antica Roma].

- Dal 2014 professore straordinario presso la Cattedra di Diritto Romano nella Facoltŕ di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Universitŕ «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia.

- Insieme con Professore Jan Zabłocki ha scritto manuale Publiczne prawo rzymskie (Diritto  pubblico romano), Warszawa 2011.

- Ha tradotto e commentato diversi testi giuridici: i primi 15 titoli del primo libro dei Digesta, le leges regiae e diversi passi delle Noctes Atticae di Aulo Gellio.

- Nel 2008 nominata segretario e nel 2012 direttore tematico della rivista giuridica «Zeszyty Prawnicze» (Quaderni Giuridici). Segretario della serie monografica Arcana iurisprudentiae.

 

Pubblicazioni:

I. Monografie.

 1. Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie, Warszawa 2012, 416 pp.
 2. Romans and Pirates. Legal Perspective, Warszawa 2009, 199 pp.

Il capitolo Pirate – an enemy of all mankind or just a bandit? pubblicato anche «Diritto@Storia» 10/2011-2012, http://www.dirittoestoria.it/10/monografie/Tarwacka-Pirate-enemy-bandit.htm

·    Nota: F. Tuccillo, «Index» 38/2010, p. 655 
·    Rec.: P. Kołodko, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 63.1/2011, p. 473-481 
·    Rec.: P.J. du Plessis, «The Classical Review» 62.1/2012, p. 245-246 
·    Rec.: E. Giannozzi, «Revue historique de droit français et étranger» 90.1/2012, p. 135-136 
·    Rec.: K.-H. Ziegler, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung» 129/2012, p. 864-873 
·    Art. rec.: F. Galgano, Pirati di fronte al diritto, «Index» 41/2013, p. 519-523 

II. Manuali.

 1. Publiczne prawo rzymskie, insieme con Jan Zabłocki, Warszawa 2011, 340 p.
·    Rec.: S. Stankiewicz, «Palestra» 58.9-10/2013, p. 273-275 
 1. Publiczne prawo rzymskie. Skrypt wraz z wyborem źródeł, insieme con Jan Zabłocki, Warszawa 2005, 181 p.
·    Rec.: M. Kuryłowicz, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 57.1/2005, p. 408-410 
·    Rec.: J. Sondel, «Palestra» 50.9-10/2005, p. 158-161 

III. Articoli.

 1. Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, [in:] ‘Iura et negotia’. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015, p. 12-23,
 2. Testament zwierciadłem obyczajów? Pliniusz Młodszy o ostatniej woli Domitiusa Tullusa, [in:] ‘Noctes iurisprudentiae’. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Białystok 2015, p. 275-283,
 3. Jak się zemścić na cenzorach? Rozgrywki polityczne a zakres odpowiedzialności karnej strażników moralności, [in:] Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015, p. 189-201,
 4. The Roman Censors as Protectors of Public Places, «Diritto@Storia» 12/2014, http://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Tarwacka-Roman-Censors-Protectors-Public-Places.htm,
 5. The censors and their duties in the comedies of Plautus, «Revista General de Derecho Romano» 23/2014, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=415488,
 6. Urząd cenzora w świetle ‘Nocy attyckich’ Aulusa Gelliusa, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, p. 221-252,
 7. Nie ma ustaw doskonałych. Kilka uwag terminologicznych, «Zeszyty Prawnicze» 14.1/2014, p. 209-215,
 8. Nihil consensui tam contrarium est quam vis atque metus’. The Origins of Provisions against Duress in Roman Law, [in:] Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual, ed. F. Reinoso, Madrid 2014, p. 707-715,
 9. Mędrek sprzedaje niewolnika, czyli wady towaru w antycznym dowcipie, «Zeszyty Prawnicze» 13.4/2013, p. 43-51,
 10. O tym, jak Plaut nie pisał o cenzorach, «Studia Prawnicze KUL» 56.4/2013, p. 103-118,
 11. “All You Can Eat” the Ancient Way, «Zeszyty Prawnicze» 13.3/2013, p. 211-220,
 12. Cascellius and the Aedilician Edict on Throwing Fruit into the Arena, «Diritto@Storia» 11/2013, http://www.dirittoestoria.it/11/tradizione/Tarwacka-Cascellius-Edilician-Edict-Fruit-Arena.htm ,
 13. The Consequences of Avoiding ‘census’ in Roman Law, «Revista General de Derecho Romano» 21/2013, p. , http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=414019&d=1
 14. As Far as the Bedroom… The Censor’s Mark in Family Matters in Republican Rome, «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, p. 187-202,
 15. ‘Dictator senatui legendo’. The Unusual Dictatorship of M. Fabius Buteo, «Zeszyty Prawnicze» 13.1/2013, p. 185-196,
 16. ‘Censorial stigma’ and the problem of guilt, [in:] ‘Culpa’. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice. Proceedings of the Seminar Held in Warsaw 17-19 February 2011, ed. J. Urbanik, The Journal of Juristic Papyrology Supplements vol. XIX, Warsaw 2012, p. 141-156,
 17. Searching for the Roots. ‘Vis vi depulsa’ in the Concept of Cicero, «Miscellanea Historico-Iuridica» 11/2012, p. 77-88,
 18. Piracy in Roman Law and the Beginnings of International Criminal Law, «Polish Review of International and European Law» 1.1-2/2012, p. 57-73,
 19. ‘Vidua visas patrem’. Threats of Divorce in Plautus’ Comedies, «Diritto@Storia» 10/2011-2012, http://www.dirittoestoria.it/10/D&Innovazione/Tarwacka-Plautus-divorce.htm ,
 20. @@O a[nqrwpo" ou|to" @Rwmai'ov" ejstin. Św. Paweł a przywileje obywateli rzymskich, [in:] ‘Apud Patres’. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, ed. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, p. 219-229,
 21. ‘Causae communi libertatis inimicus’. Verres and the right of ‘provocatio’ in the provinces, «Revista General de Derecho Romano» 17/2011, p. 1-13, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=411098&d=1
 22. ‘Censoria potestas’ Oktawiana Augusta, «Zeszyty Prawnicze» 11.1/2011, p. 359-375,
 23. ‘Censores edixerunt’. Przedmiot i cele edyktów cenzorskich, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 63.1/2011, p. 193-219,
 24. Wybór i objęcie urzędu przez cenzorów w starożytnym Rzymie, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, p. 113-128,
 25. ‘Incensus’, czyli co groziło Rzymianom uchylającym się od płacenia podatków i służby w armii, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 10.3/2010, p. 173-185,
 26. Le vicende matrimoniali di Nerone, «Diritto@Storia» 9/2010, http://www.dirittoestoria.it/9/Note&Rassegne/Tarwacka-Vicende-matrimoniali-Nerone.htm = Le vicende matrimoniali di Nerone, [in:] Convegno internazionale ‘Diritto romano privato e diritto romano publico’: teoria e pratica. Testi delle relazioni, Xiamen 2010, p. 57-64,
 27. ‘In conspectu legum libertatisque moriatur’. Sprawa Publiusa Gaviusa a kompetencje namiestnika do ochrony porządku publicznego w prowincji, [in:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, ed. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, p. 293-306,
 28. ‘Qui domini voluntate census sit’. Wymogi, przebieg i skutki ‘manumissio censu’, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 62.2/2010, p. 249-262,
 29. Termin „pirat” w pismach Cycerona – inwektywa czy coś więcej?, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, p. 83-106,
 30. Le radici della nozione di ‘delicta iuris gentium’ nel pensiero giuridico degli antichi Romani, [in:] XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia, Irkustk 14-16 ottobre 2009. Raccolta di materiali scientifici, Irkutsk 2009, p. 68-72,
 31. Rozwód Oktawii i Nerona, czyli nowa Lukrecja, «Zeszyty Prawnicze» 9.1/2009, p. 71-84,
 32. Stosowanie rzymskich ustaw karnych wobec piratów, «Zeszyty Prawnicze» 8.2/2008, p. 97-117,
 33. ‘Sextus Pompeius – fide patri dissimillimus’. Prawda czy propaganda?, [in:] ‘Salus rei publicae suprema lex’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, ed. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, p. 345-356,
 34. ‘Imperator contra praedones’. Uwagi o „niekonstytucyjności” ‘lex Gabinia’, «Zeszyty Prawnicze» 6.2/2006, p. 43-56,
 35. Status piratów w świetle rzymskiego prawa publicznego i ‘ius gentium’, «Zeszyty Prawnicze» 5.2/2005, p. 87-98,
 36. W krzywym zwierciadle: rozwód. Satyrycy okresu pryncypatu o ‘repudium’, [in:] ‘Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, ed. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, p. 355-362,
 37. ‘Ei foras mulier’, czyli rozwody w komediach Plauta, «Zeszyty Prawnicze» 4.1/2004, p. 7-26,
 38. Rozwód Carviliusa Rugi. Czy naprawdę pierwszy?, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 54.1/2002, p. 301-308,
 39. Szpiedzy i detektywi w Rzymie okresu republiki i pryncypatu, «Studia Iuridica» 37/2000, p. 173-181.

IV. Elaborazioni delle fonti.

1.    O tym, że w dawnych czasach przyznawano znaczne zaszczyty ze względu na starszy wiek; oraz dlaczego później zaszczyty te przeniesiono na mężów i ojców; a także w związku z tym o siódmym rozdziale legis Iuliae – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 2,15. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 15.3/2015, p. 247-252,

2.    O tym, że termin ‘humanitas’ nie oznacza tego, co się powszechnie sądzi, natomiast ci, którzy mówili czystszym językiem, używali go bardziej właściwie – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 13,17. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 15.2/2015, p. 243-247,

3.    Obserwacje dotyczące kolejności pytania o zdanie w senacie; spór w senacie Cezara konsula i Katona marnującego dzień przemawianiem – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,10. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 15.1/2015, p. 231-235,

4.    Czym jest adopcja, czym natomiast jest adrogacja oraz na ile różnią się one między sobą; a także – jakie i jakiego rodzaju są słowa tego, kto stawia przed ludem wniosek dotyczący adrogowania dzieci – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 5,19. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, p. 253-259,

5.    O tym, że nie było skarg o zwrot posagu w mieście Rzymie przed rozwodem Carviliusa; i w związku z tym, co właściwie znaczy ‘paelex’ i jakie jest pochodzenie tego słowa – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,3. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 14.2/2014, p. 235-240,

6.    Czym są zgromadzenia kalarne, czym kurialne, czym centurialne, czym trybusowe, czym wiec; oraz podobne sprawy z tym związane – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 15,27. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 14.1/2014, p. 217-223,

7.    Opowiadana jest historia edyla Hostiliusa Mancinusa i prostytutki Manilii; przytacza się słowa dekretu trybunów, do których odwołała się Manilia – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,14. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.4/2013, p. 229-234,

8.    Godne zapamiętania noty i nagany cenzorskie znalezione w dawnych dokumentach – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,12. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.3/2013, p. 243-246,

9.    O jakich niewolnikach i z jakiego powodu jurysta Caelius Sabinus napisał, że zwykło się ich sprzedawać w czapkach; oraz jacy niewolnicy byli zgodnie ze zwyczajem przodków sprzedawani pod koroną; także co oznacza samo „pod koroną” – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 6,4. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, p. 217-222,

10. Czym się różni choroba od przypadłości; a także jakie znaczenie miały te słowa w edykcie edylów; oraz czy eunuch i bezpłodna kobieta podlegają zwrotowi; różne opinie na ten temat – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,2. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.1/2013, p. 225-233,

11. O ukaraniu przez cenzorów tych, którzy przy nich opowiadali niestosowne żarty; oraz o rozważaniu nałożenia noty na tego, kto stał przed nimi potężnie ziewając – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 4,20. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.4/2012, p. 215-223,

12. Słowa uchwały senatu o konieczności usunięcia z miasta Rzymu filozofów; także słowa edyktu cenzorów, w którym zostali zganieni i powstrzymani ci, którzy zaczęli zakładać i prowadzić szkoły retoryki w Rzymie – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 15,11. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.3/2012, p. 199-204,

13. O urzędzie prefekta straży miejskiej – 15 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.2/2012, p. 199-206,

14. Czym jest pomerium – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 13,14. Tekst -  tłumaczenie -  komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 12.1/2012, p. 199-204,

15. O urzędzie pretorów – 14 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.4/2011, p. 419-424,

16. O urzędzie kwestora – 13 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.3/2011, p. 427-432,

17. O urzędzie prefekta pretorianów – 11 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.2/2011, p. 425-430,

18. O urzędzie konsula – 10 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 11.1/2011, p. 421-424,

19. O senatorach – 9 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, p. 305-316,

20. Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej – Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 10,20. Tekst - tłumaczenie - komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, p. 325-330,

21. O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej – 7 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, p. 275-306,

22. O podziałach rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 9.2/2009, p. 363-375,

23. O osobach ‘sui iuris’ i ‘alieni iuris’ – 6 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 9.1/2009, p. 319-332,

24. O pozycji prawnej ludzi – 5 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 8.2/2008, p. 317-334,

25. O konstytucjach cesarskich. 4 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie - komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 5.1/2005, p. 275-278,

26. O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju. 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie - komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 4.2/2004, p.255-271,

27. ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 4.1/2004, p. 233-260,

28. O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 3.2/2003, p. 357-370,

29. O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie prawników. 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 3.1/2003, p. 197-242,

30. ‘Monumentum aere perennius’. [Aulus Gellius, ‘Noce attyckie’ 20,1. Tekst - tłumaczenie], «Zeszyty Prawnicze» 2.1/2002, p. 161-179,

31. Oktawia. Dramat z czasów Nerona, red. M. Borowska, Warszawa 2001, (współautorstwo przekładu).

V. Recensioni.

1.    Rec. (Piotr Niczyporuk, Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009), «Czasopismo Prawno – Historyczne» 62.2/2010, p. 452-454,

2.    Rec. (‘Quid leges sine moribus?’ Studia dedykowane Profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej, red. K. Amielańczyk, Lublin 2009), «Czasopismo Prawno – Historyczne» 62.2/2010, p. 449-451,

3.    Rec. (Philip de Souza, Piraci w świecie grecko-rzymskim, Warszawa 2008), «Kwartalnik Prawa Publicznego» 10.1-2/2010, p. 284-288,

4.    Rec. (Maciej Jońca, Głośne rzymskie procesy karne, Wrocław 2009), «Palestra» 55.7-8/2010, p. 229-233.

VI. Altri lavori.

1.    Aulo Gellio e Jan Zabłocki – un duetto oltre i secoli, z Piotrem Niczyporukiem, [w:] ‘Noctes iurisprudentiae’. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Białystok 2015, p. 7-10,

2.    Profesor Jan Zabłocki i ‘Noctes Varsoviae’, «Zeszyty Prawnicze» 14.3/2014, p. 7-11,

3.    XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa ‘Prawo na przełomie epok’, Warszawa-Zegrze 17-19 września 2010 roku, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 63.1/2011, p. 539-540,

4.    XV Międzynarodowa Konferencja Prawa Rzymskiego w Copanello, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 63.1/2011, p. 546,

5.    Convegno internazionale ‘Diritto romano privato e diritto romano pubblico: teoria e pratica’, Xiamen, Chiny, 23-27 października 2010 r., «Zeszyty Prawnicze» 10.2/2010, p. 353-354,

6.    XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia, Irkuck 14-16  października 2009, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, p. 353-354,

7.    III Seminario di studi tradizione repubblicana romana ‘Giuramento della plebe al Montesacro’, Rzym 15-17 grudnia 2009, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010, p. 354-355,

8.    VII Lubelskie Sympozjum Naukowe na temat rzymskiego prawa karnego ‘Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim’, Lublin, 20-22.5.2010 r., «Kwartalnik Prawa Publicznego» 10.1-2/2010, p. 297-300,

9.    Międzynarodowa konferencja romanistów. Małżeństwo. Ideał – prawo – praktyka. Warszawa 24 kwietnia 2004 roku, «Zeszyty Prawnicze» 4.2/2004, p. 317-323,

10. V Lubelskie Sympozjum nt. prawa karnego w starożytności – ‘Contra leges et bonos mores’. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie w dniach 2-3 grudnia 2004 roku, «Zeszyty Prawnicze» 4.2/2004, p. 332-336,

11. Sprawozdanie z konferencji Małżeństwo. Ideał – prawo – praktyka, «Verba Legis» 8/2004, p. 10-12.